Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Lifestyle Changes In Young Adults Working Form Home Office Due To Covid-19

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 136 - 150, 29.12.2021

Öz

The aim of the study was to examine the changes in lifestyles after the pandemic in young adults working from home office with the emergence of the Covid-19 pandemic. A total of 374 people working at home offices, between the ages of 18 to 50 years, participated in the study. Participants' demographic information, daily life and leisure activities, exercise habits, musculoskeletal problems, sleep, anxiety and stress situations and technology usage were questioned with a 39-question questionnaire created with “Google Forms”. The average age of the participants was 27.36±8,93 (18-50) years. When the lifestyle of the participants during the pandemic is questioned compared to the pre-pandemic, the increase frequency of doing domestic activities such as food preparation, floor cleaning, dusting, sweeping and renovation, the increase frequency in performing of pilates and yoga exercises, increase the frequency of low back and back pain, the increase time to fall asleep and sleep quality decrease, the reduction in the use of ergonomic support, the increase in the time spent for free time and using a computer/phone/internet use during the day and increase the frequency of using the internet for social media, education, research and gameplay were found statistically significant (p<0,05). It was observed that the lifestyle of young adults working from home changed significantly during the pandemic compared to before the pandemic. Since this change in lifestyle brings along physical inactivity, physical activity programs should be planned and ergonomic arrangements should be made in the work environment for the protection and improvement of health in young individuals working from home.

Kaynakça

 • Angeletti, S., Benvenuto, D., Bianchi, M., Giovanetti, M., Pascarella, S., & Ciccozzi, M. (2020). COVID‐2019: the role of the nsp2 and nsp3 in its pathogenesis. Journal of medical virology, 92(6), 584-588.
 • Cevizci, S. (2011). İlaç sektöründe yer alan bir firmada ofis ve saha çalışanlarında stres belirtilerinin ölçülmesi, iş sağlığı ve iş veriminin araştırılması. (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi.
 • Chan, K. W., Wong, V. T., & Tang, S. C. W. (2020). COVID-19: An update on the epidemiological, clinical, preventive and therapeutic evidence and guidelines of integrative Chinese–Western medicine for the management of 2019 novel coronavirus disease. The American journal of Chinese medicine, 48(03), 737-762.
 • Coronavirus, N. (2019). Situation report-10-30 January 2020. Geneva: World Health Organization (2020). Available online at: https://www. who. int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov. pdf.
 • Crosbie, T., & Moore, J. (2004). Work–life balance and working from home. Social Policy and Society, 3(3), 223-233.
 • Eurofound, I. (2017). Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. Luxembourg, Geneva.
 • Fagarasanu, M., & Kumar, S. (2006). Musculoskeletal symptoms in support staff in a large telecommunication company. Work, 27(2), 137-142.
 • Fallon, K. (2020). Exercise in the time of COVID-19. Aust J Gen Pract, 49(Suppl 13), 1-2.
 • Fonseca, D. C., Sala, P., Ferreira, B. d. A. M., Reis, J., Torrinhas, R. S., Bendavid, I., & Waitzberg, D. L. (2018). Body weight control and energy expenditure. Clinical Nutrition Experimental, 20, 55-59.
 • Goethals, L., Barth, N., Guyot, J., Hupin, D., Celarier, T., & Bongue, B. (2020). Impact of home quarantine on physical activity among older adults living at home during the COVID-19 pandemic: qualitative interview study. JMIR aging, 3(1), e19007.
 • Hagberg, M., Vilhemsson, R., Tornqvist, E. W., & Toomingas, A. (2007). Incidence of self-reported reduced productivity owing to musculoskeletal symptoms: association with workplace and individual factors among computer users. Ergonomics, 50(11), 1820-1834.
 • Iyigün, G., Angin, E., Kırmızıgil, B., Öksüz, S., Özdil, A., & Malkoç, M. (2017). Üniversite öğrencilerinde uyku kalitesinin mental sağlık, fiziksel sağlık ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 4(3), 125-133.
 • Jaremka, L. M., Fagundes, C. P., Glaser, R., Bennett, J. M., Malarkey, W. B., & Kiecolt-Glaser, J. K. (2013). Loneliness predicts pain, depression, and fatigue: understanding the role of immune dysregulation. Psychoneuroendocrinology, 38(8), 1310-1317.
 • Kamer, E., & Çolak, T. (2020). What to do when a patient infected with COVID-19 needs an operation: a pre-surgery, peri-surgery and post-surgery guide. Turk J Colorectal Dis, 30(1), 1-8.
 • Kıcır, B. (2019). Evden Çalışma: Özgürlük Mü Esaret Mi? Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 173-196.
 • Lee, S., Park, M. H., & Jeong, B. Y. (2018). Gender differences in public office workers’ satisfaction, subjective symptoms and musculoskeletal complaints in workplace and office environments. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 24(2), 165-170.
 • Matias, T., Dominski, F. H., & Marks, D. F. (2020). Human needs in COVID-19 isolation: SAGE Publications Sage UK: London, England.
 • Mattioli, A. V., Puviani, M. B., Nasi, M., & Farinetti, A. (2020). COVID-19 pandemic: the effects of quarantine on cardiovascular risk. European journal of clinical nutrition, 74(6), 852-855.
 • Meijer, E. M., Frings-Dresen, M. H., & Sluiter, J. K. (2009). Effects of office innovation on office workers' health and performance. Ergonomics, 52(9), 1027-1038.
 • Mousavizadeh, L., & Ghasemi, S. (2021). Genotype and phenotype of COVID-19: Their roles in pathogenesis. Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 54(2), 159-163.
 • Nakazawa, T., Okubo, Y., Suwazono, Y., Kobayashi, E., Komine, S., Kato, N., & Nogawa, K. (2002). Association between duration of daily VDT use and subjective symptoms. American journal of industrial medicine, 42(5), 421-426.
 • Organization, W. H. (2020). Laboratory testing for coronavirus disease (‎‎‎ COVID-19)‎‎‎ in suspected human cases: interim guidance, 19 March 2020: World Health Organization. Organization, W. H. (2021). Physical activity fact sheet: World Health Organization.
 • Şeker, M., Özer, A., Tosun, Z., Korkut, C., & Doğrul, M. (2020). Covid-19 pandemi değerlendirme raporu. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, TÜBA Raporları(34).
 • Taşpınar, F., Taşpınar, B., & Aksoy, C. C. (2014). Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının incelenmesi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 1(2), 55-60.
 • Tutku, E., Ilıman, E., & Dönmez, E. (2020). Bireylerin Sağlik Anksiyetesi Düzeyleri İle Covid-19 Salgini Kontrol Algisinin Karşilaştirilmasi. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 6(1), 139-154.
 • Van den Heuvel, S. G., IJmker, S., Blatter, B. M., & de Korte, E. M. (2007). Loss of productivity due to neck/shoulder symptoms and hand/arm symptoms: results from the PROMO-study. Journal of occupational rehabilitation, 17(3), 370-382.
 • Vuori, I., Urponen, H., Hasan, J., & Partinen, M. (1988). Epidemiology of exercise effects on sleep. Acta Physiologica Scandinavica. Supplementum, 574, 3-7.
 • Vural, Z., & Bat, M. (2010). Yeni Bir Iletişim Ortami Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi Iletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 5(20).
 • Zandifar, A., & Badrfam, R. (2020). Iranian mental health during the COVID-19 epidemic. Asian journal of psychiatry, 51.

Covid-19 Nedeniyle Evden Çalışan Genç Yetişkinlerde Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 136 - 150, 29.12.2021

Öz

Çalışmanın amacı ülkemizde Covid-19 pandemisinin nedeniyle işine veya eğitimine evden çalışma yöntemi ile devam eden genç yetişkinlerin pandemi sırasındaki yaşam tarzı değişikliklerinin incelenmesi idi. Çalışmaya 18 ila 50 yaşları arasında evden çalışan 374 kişi katıldı. Katılımcıların demografik bilgileri, günlük yaşam ve boş zaman aktiviteleri, egzersiz alışkanlıkları, kas iskelet problemleri, uyku, kaygı ve stres durumları ve teknoloji kullanımı “Google Forms” ile oluşturulan 39 soruluk bir anket ile sorgulandı. Yaşam tarzı değişikliklerinin ortaya konmasında aritmetik ortalama, belirleyici frekans ve yüzde dağılımları kullanıldı. Non-parametrik verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare Testi ve McNemar Testi kullanıldı. Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 27,36±8,93 (18-50) yıl idi. Katılımcıların pandemi öncesine göre pandemi sırasındaki yaşam tarzı sorgulandığında ev içi aktivitelerinden yemek hazırlama, yer silme, toz alma, ev süpürme ve tadilat işleri ile pilates ve yoga egzersizlerinin yapılma sıklığındaki artış, vücut bölgelerindeki ağrılardan bel ve sırt ağrısı görülme sıklığındaki artış, uykuya dalma süresindeki artış ve uyku kalitesindeki azalma; ergonomik destek kullanımında azalma, gün içerisinde boş zaman olarak geçirilen ve bilgisayar/telefon/internet kullanım için harcanan süredeki artış ve sosyal medya, eğitim, araştırma ve oyun oynama amacıyla internet kullanım sıklığındaki artış istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Evden çalışan genç yetişkinlerinin yaşam tarzında salgın sırasında salgın öncesine göre önemli düzeyde değişiklik olduğu gözlendi. Yaşam tarzındaki bu değişimin fiziksel inaktiviteyi de beraberinde getirmesi nedeniyle evden çalışan genç bireylerde sağlığın korunması ve geliştirilmesi için fiziksel aktivite programları planlanmalı ve çalışma ortamında ergonomik düzenlemeler yapılmalıdır.

Kaynakça

 • Angeletti, S., Benvenuto, D., Bianchi, M., Giovanetti, M., Pascarella, S., & Ciccozzi, M. (2020). COVID‐2019: the role of the nsp2 and nsp3 in its pathogenesis. Journal of medical virology, 92(6), 584-588.
 • Cevizci, S. (2011). İlaç sektöründe yer alan bir firmada ofis ve saha çalışanlarında stres belirtilerinin ölçülmesi, iş sağlığı ve iş veriminin araştırılması. (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi.
 • Chan, K. W., Wong, V. T., & Tang, S. C. W. (2020). COVID-19: An update on the epidemiological, clinical, preventive and therapeutic evidence and guidelines of integrative Chinese–Western medicine for the management of 2019 novel coronavirus disease. The American journal of Chinese medicine, 48(03), 737-762.
 • Coronavirus, N. (2019). Situation report-10-30 January 2020. Geneva: World Health Organization (2020). Available online at: https://www. who. int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov. pdf.
 • Crosbie, T., & Moore, J. (2004). Work–life balance and working from home. Social Policy and Society, 3(3), 223-233.
 • Eurofound, I. (2017). Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. Luxembourg, Geneva.
 • Fagarasanu, M., & Kumar, S. (2006). Musculoskeletal symptoms in support staff in a large telecommunication company. Work, 27(2), 137-142.
 • Fallon, K. (2020). Exercise in the time of COVID-19. Aust J Gen Pract, 49(Suppl 13), 1-2.
 • Fonseca, D. C., Sala, P., Ferreira, B. d. A. M., Reis, J., Torrinhas, R. S., Bendavid, I., & Waitzberg, D. L. (2018). Body weight control and energy expenditure. Clinical Nutrition Experimental, 20, 55-59.
 • Goethals, L., Barth, N., Guyot, J., Hupin, D., Celarier, T., & Bongue, B. (2020). Impact of home quarantine on physical activity among older adults living at home during the COVID-19 pandemic: qualitative interview study. JMIR aging, 3(1), e19007.
 • Hagberg, M., Vilhemsson, R., Tornqvist, E. W., & Toomingas, A. (2007). Incidence of self-reported reduced productivity owing to musculoskeletal symptoms: association with workplace and individual factors among computer users. Ergonomics, 50(11), 1820-1834.
 • Iyigün, G., Angin, E., Kırmızıgil, B., Öksüz, S., Özdil, A., & Malkoç, M. (2017). Üniversite öğrencilerinde uyku kalitesinin mental sağlık, fiziksel sağlık ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 4(3), 125-133.
 • Jaremka, L. M., Fagundes, C. P., Glaser, R., Bennett, J. M., Malarkey, W. B., & Kiecolt-Glaser, J. K. (2013). Loneliness predicts pain, depression, and fatigue: understanding the role of immune dysregulation. Psychoneuroendocrinology, 38(8), 1310-1317.
 • Kamer, E., & Çolak, T. (2020). What to do when a patient infected with COVID-19 needs an operation: a pre-surgery, peri-surgery and post-surgery guide. Turk J Colorectal Dis, 30(1), 1-8.
 • Kıcır, B. (2019). Evden Çalışma: Özgürlük Mü Esaret Mi? Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 173-196.
 • Lee, S., Park, M. H., & Jeong, B. Y. (2018). Gender differences in public office workers’ satisfaction, subjective symptoms and musculoskeletal complaints in workplace and office environments. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 24(2), 165-170.
 • Matias, T., Dominski, F. H., & Marks, D. F. (2020). Human needs in COVID-19 isolation: SAGE Publications Sage UK: London, England.
 • Mattioli, A. V., Puviani, M. B., Nasi, M., & Farinetti, A. (2020). COVID-19 pandemic: the effects of quarantine on cardiovascular risk. European journal of clinical nutrition, 74(6), 852-855.
 • Meijer, E. M., Frings-Dresen, M. H., & Sluiter, J. K. (2009). Effects of office innovation on office workers' health and performance. Ergonomics, 52(9), 1027-1038.
 • Mousavizadeh, L., & Ghasemi, S. (2021). Genotype and phenotype of COVID-19: Their roles in pathogenesis. Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 54(2), 159-163.
 • Nakazawa, T., Okubo, Y., Suwazono, Y., Kobayashi, E., Komine, S., Kato, N., & Nogawa, K. (2002). Association between duration of daily VDT use and subjective symptoms. American journal of industrial medicine, 42(5), 421-426.
 • Organization, W. H. (2020). Laboratory testing for coronavirus disease (‎‎‎ COVID-19)‎‎‎ in suspected human cases: interim guidance, 19 March 2020: World Health Organization. Organization, W. H. (2021). Physical activity fact sheet: World Health Organization.
 • Şeker, M., Özer, A., Tosun, Z., Korkut, C., & Doğrul, M. (2020). Covid-19 pandemi değerlendirme raporu. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, TÜBA Raporları(34).
 • Taşpınar, F., Taşpınar, B., & Aksoy, C. C. (2014). Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının incelenmesi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 1(2), 55-60.
 • Tutku, E., Ilıman, E., & Dönmez, E. (2020). Bireylerin Sağlik Anksiyetesi Düzeyleri İle Covid-19 Salgini Kontrol Algisinin Karşilaştirilmasi. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 6(1), 139-154.
 • Van den Heuvel, S. G., IJmker, S., Blatter, B. M., & de Korte, E. M. (2007). Loss of productivity due to neck/shoulder symptoms and hand/arm symptoms: results from the PROMO-study. Journal of occupational rehabilitation, 17(3), 370-382.
 • Vuori, I., Urponen, H., Hasan, J., & Partinen, M. (1988). Epidemiology of exercise effects on sleep. Acta Physiologica Scandinavica. Supplementum, 574, 3-7.
 • Vural, Z., & Bat, M. (2010). Yeni Bir Iletişim Ortami Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi Iletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 5(20).
 • Zandifar, A., & Badrfam, R. (2020). Iranian mental health during the COVID-19 epidemic. Asian journal of psychiatry, 51.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tuğba ÇİVİ KARAASLAN (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
0000-0002-8237-9290
Türkiye


Nilay ARMAN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
0000-0002-0830-6595
Türkiye


Feray GÜNGÖR Bu kişi benim
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
0000-0003-2814-3276
Türkiye


Ela TARAKCI Bu kişi benim
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
0000-0003-1330-2051
Türkiye

Teşekkür Katkılarından dolayı Uğurcan Paşalı, Ebru Öncel, Etkin Polat, Zeynep Tuz, Ayşe Elma, Yasin Salğın, Gizem Tombaş, Onur Konukcu, Gözde Bilgen, Yunus Karadağ, Onur Tekinarslan, Arif Emre Gökçe, Nahide Zekiye Karagöllü, Muhammed Emin Karadeniz ve Yusuf Altan’a teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { asujshr1027602, journal = {Aksaray University Journal of Sport and Health Researches}, issn = {}, eissn = {2757-6310}, address = {Aksaray Üniversitesi Rektörlük İdari Birimler Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Aksaray/Merkez, 68100}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {2}, pages = {136 - 150}, doi = {10.54152/asujshr.1027602}, title = {Covid-19 Nedeniyle Evden Çalışan Genç Yetişkinlerde Yaşam Tarzı Değişiklikleri}, key = {cite}, author = {Çivi Karaaslan, Tuğba and Arman, Nilay and Güngör, Feray and Tarakcı, Ela} }
APA Çivi Karaaslan, T. , Arman, N. , Güngör, F. & Tarakcı, E. (2021). Covid-19 Nedeniyle Evden Çalışan Genç Yetişkinlerde Yaşam Tarzı Değişiklikleri . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches , 2 (2) , 136-150 . Retrieved from http://asujshr.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/67203/1027602
MLA Çivi Karaaslan, T. , Arman, N. , Güngör, F. , Tarakcı, E. "Covid-19 Nedeniyle Evden Çalışan Genç Yetişkinlerde Yaşam Tarzı Değişiklikleri" . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 2 (2021 ): 136-150 <http://asujshr.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/67203/1027602>
Chicago Çivi Karaaslan, T. , Arman, N. , Güngör, F. , Tarakcı, E. "Covid-19 Nedeniyle Evden Çalışan Genç Yetişkinlerde Yaşam Tarzı Değişiklikleri". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 2 (2021 ): 136-150
RIS TY - JOUR T1 - Covid-19 Nedeniyle Evden Çalışan Genç Yetişkinlerde Yaşam Tarzı Değişiklikleri AU - Tuğba Çivi Karaaslan , Nilay Arman , Feray Güngör , Ela Tarakcı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Aksaray University Journal of Sport and Health Researches JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 150 VL - 2 IS - 2 SN - -2757-6310 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Aksaray University Journal of Sport and Health Researches Covid-19 Nedeniyle Evden Çalışan Genç Yetişkinlerde Yaşam Tarzı Değişiklikleri %A Tuğba Çivi Karaaslan , Nilay Arman , Feray Güngör , Ela Tarakcı %T Covid-19 Nedeniyle Evden Çalışan Genç Yetişkinlerde Yaşam Tarzı Değişiklikleri %D 2021 %J Aksaray University Journal of Sport and Health Researches %P -2757-6310 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Çivi Karaaslan, Tuğba , Arman, Nilay , Güngör, Feray , Tarakcı, Ela . "Covid-19 Nedeniyle Evden Çalışan Genç Yetişkinlerde Yaşam Tarzı Değişiklikleri". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 2 / 2 (Aralık 2021): 136-150 .
AMA Çivi Karaaslan T. , Arman N. , Güngör F. , Tarakcı E. Covid-19 Nedeniyle Evden Çalışan Genç Yetişkinlerde Yaşam Tarzı Değişiklikleri. ASUJSHR. 2021; 2(2): 136-150.
Vancouver Çivi Karaaslan T. , Arman N. , Güngör F. , Tarakcı E. Covid-19 Nedeniyle Evden Çalışan Genç Yetişkinlerde Yaşam Tarzı Değişiklikleri. Aksaray University Journal of Sport and Health Researches. 2021; 2(2): 136-150.
IEEE T. Çivi Karaaslan , N. Arman , F. Güngör ve E. Tarakcı , "Covid-19 Nedeniyle Evden Çalışan Genç Yetişkinlerde Yaşam Tarzı Değişiklikleri", Aksaray University Journal of Sport and Health Researches, c. 2, sayı. 2, ss. 136-150, Ara. 2021, doi:10.54152/asujshr.1027602

An International Peer-Reviewed e-Journal / Period: Biannually / Founded: 2020 / Publisher: Aksaray University

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.