Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Comparison of the Effect of the Applied to Basic Education Training Program Different Branches on Sports School Students

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 83 - 92, 29.06.2021

Öz

Aim of this study, winter of sport school indivuals compare with same of age children some of motor featrues evolotion levels according to participants. Sport school group average with 10,66±7,9year for male (n=352) age x̄ 10,8±2,9 year % 53,4 and for female (n=307) 10,5±3,5year % 46,6; control group is average of age 11,13±3,7year and male 10,8±2,9year (n=19) % 52,8; female 10,5±3,5 (n=17) % 47,2 was participated taken with volunteer permit sheet them parents. İn the study, spor school indivual students was participated some of sport branches training every week 3 time 60 munites also control group is did not participated some of sport branches and physical activity. İn the end of this study from voluntueer practiced height, body weight (VA), Body Mass İndex, sit and lie test, stroke length, left and right grip, 30 second do-sit-up, 20 meter sprint and touch of disk test. When the end 8 weeks from sport school students and control gruop measurement was taken different time. Average of seperate group to compare used the independed sample t test. Spss 22 packet program used for data assesment. Due to the normal distribution of the data Independent samples t-test was used to determine the differentiation between groups. End of the study the mean with beetwen male proving to control significant difference find out test bateries 20 m sprint, left hand grip and do sit up; female group who is control and proving detected 20 m sprint, right and left hand grip, do sit up, flexibility also.

Kaynakça

 • Akyüz, M., Özmağden, M., Doğru, Y., Karademir, E., Aydın, Y. Hayta, Ü. (2017). Genç basketbolcularda statik ve dinamik germe egzersizlerinin bazı fiziksel parametrelere etkisi. Journal of Human Sciences, 14(2), 1492-1500. doi:10.14687/jhs.v14i2.4560
 • Alıcı O, İri R. (2015). Comparison of some physical and physiological characteristics of the male sedentaries, male handball players and male wrestlers whose ages were between 13 and 15]. International Journal of Human Sciences 2015;12(1):1070-81
 • Aracı, H. (2001). Lise Beden Eğitimi Ders Programları. (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Ardalı, E. Gönener, U. 10-12 yaş erkek Yüzücüler Uygulanan Core Antrenmanların Motorik Özelliklere ve Yüzme Performansına Etkisi, Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Kitabı Badak, T. ve Çakmakçı. O. (2019). Adölesan Dönemde 12 Haftalık Antrenmanların Bazı Temel Motorik Özelliklere Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(4), 450-458.
 • Baltacı, G. Düzgün,İ. (2008). Adölesan ve Egzersiz, Klasmat Matbaacılık, Ankara Boraczyński T, Boraczyński M, Boraczyńska S, Michels A. (2013). Changes in body composition and physical fitness of 7-year-old girls after completing a 12-month artistic gymnastics training program. Human movement, 14(4), 291-298.
 • Dündar, U.2012, Antrenman Teorisi, Nobel Yayınevi:Ankara
 • Eurofit. (1983) Euro-fit experimental battery- prosional hand-book, Strasbourg
 • Eurofit. European tests of Physical Fitness. Council of Europe. 1st ed. Rome: Committee for the Development of Sport. Descriptions of the Tests end Instructions for Their Administration; 1988. p.20-70
 • Erden,S., Oğuz,H. Bursa İlinde Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Aile Çocuklarının Fiziksel Performans Özelliklerinin İncelenmesi, Eğitim Fakültesi Dergisi XXII (1), 2009, 279-292
 • Erdoğan, E. Özden, A. Özsoy, G.2018. Farklı Branşlardaki 10-14 Yaş Sporcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması, Turkiye Klinikleri J Sports Sci 2018;10(2):66-72
 • Erdoğan, R. (2020). Uzun Süreli Tenis ve Dayanıklılık Antrenmanlarının Adölesan Tenisçilerin Fiziksel Profillerine Etkisi, Spor Eğitim Dergisi, 4 (3), 135-144
 • Erdoğan, R., Tel, M., Eren, A. (2020). Müsabaka dönemi antrenmanlarının voleybolcuların fiziksel uygunluk profillerine etkisi, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5 (2), 194-206 profillerine etkisi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5 (2), 194-206.
 • Erikoğlu Ö. 12-14 Yaş Grubu Spor Yapan ve Yapmayan Erkek Çocukların EUROFIT Test Bataryasına göre Performans Parametrelerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bitirme Tezi, 2009; Ankara.
 • Erikoğlu, G. Özkamçı, H. Golmoghanı, N. Suveren, C Tot.T. Şahin, N. Selçuk, Z. Zorba, E. Nevin Güzel, A.N.2009, 7–12 Yaş Çocuklarda Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Eurofit Test Bataryaları ile Performanslarının Değerlendirilmesi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Ekim 2009, XIV(4), 49-64
 • Esmer, O. & Eskiyecek, C. G. (2020). Adölesan Basketbolcularda Statik ve Dinamik Isınma-Germe Egzersizlerinin Bazı Motorik Özelliklerine Etkisi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(54), 1454-1459
 • Fiziksel Profillerine Etkisi [The Effect of Long-Term Tennis and Endurance Trainings on Physical Profiles of Adolescent Tennis Players], Spor Eğitim Dergisi, 4 (3), 135-144. Günay, M. Tamer, K. Cicioğlu, İ.2006. Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Gazi Kitapevi: Ankara
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis: Pearson Education Limited. Kalkavan A, Zorba E, Ağaoğlu ŞA, Karakuş Ş, Çolak H. A comparison of different sports branches’ players and sedentary group’s physical fitness parameters. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1996; 3:25-35.
 • Leblanc, J. Dickson, L.1996, Children and Sport, Mozaik Press, Ceviri: Tanju Bağırgan
 • Mackenzie B. (2005). 101 Performance Evaluation Tests. Electric Word plc, London
 • Malina, R.M. 2007. Physical fitness of children and adolescents in the United States: status and secular change. Med Sport Sci, 50, 67-90.
 • Pekcan G. Adolescence nutrition. Klinik Çocuk Forumu 2004;4(1):38-47. Turkiye Klinikleri J Sports Sci 2018;10(2):66-72
 • Pense, M. Serpek, B.2010. 4–16 Yaş Arası Basketbol Oynayan Kız Öğrencilerin Fizyolojik ve Biyomotorik Özelliklerinin Eurofit Test Bataryası ile Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2010; 12(3): 191–198
 • Polat, Y. 2003. 14 Yaş Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri ile Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 11(3), 127-130 Yaman, Çetin,2019. Beslenme ve Obezite, Güven Plus Danışmanlık Yayınları: İstanbul
 • Yenal TH, Çamlıyer H, Saracaloğlu AS. [The effect of physical education and sport activitieson motor ability and skill development of the fourth and fifth-grade students in elementary schools . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1999;4(3):15-24

Farklı Branşlardaki Spor Okulu Öğrencilerine Uygulanan Temel Eğitim Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisinin Karşılaştırılması

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 83 - 92, 29.06.2021

Öz

Özet Bu çalışmanın amacı kış spor okullarına katılım gösteren bireylerin aynı yaş grubundaki kişilere göre düzenli egzersiz programına katılımın bazı temel motorik özelliklerinin gelişim düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Deney grubu yaş ortalaması x̄ 10,6±7,9yıl olan erkek n=352 yaş x̄ 10,8±2,9yıl %53,4; kadın (n=307) yaş x̄ 10,5±3,5yıl %46,6 kişiden oluşmaktadır. Kontrol grubunun ise yaş ortalaması 11,13±3,7yıl olan erkek (n=19) yaş x̄ 10,8±2,9 %52,8; kadın (n=17) yaş x̄ 10,5±3,5 %47,2 oluşmakta olup katılımcıların velilerinden izin belgesi alınarak araştırmamıza gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada spor okulu öğrencileri çeşitli branşlarda 8 haftalık sürede haftada 3 gün 60 dakikalık branşlara yönelik temel eğitim antrenman programı uygulanırken kontrol grubundaki bireyler ise herhangi bir spor branşına aktif olarak katılım sağlamamışlardır. Araştırmada deney ve kontrol grubu öğrencilerine; boy, vücut ağırlığı (VA), beden kütle indeksi (BKİ), durarak uzun atlama (DUA), esneklik testi (ET), kulaç uzunluğu, sağ ve sol el kavrama, 30 saniye mekik çekme, 20 metre sürat, disklere dokunma test bataryaları uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubuna 8 haftanın sonunda ve farklı zaman diliminde ölçüm alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22 paket program kullanılmıştır Veriler normal dağılım göstermesinden dolayı gruplar arası farklılaşmanın tespiti için bağımsız örneklem t test kullanılmıştır. Araştırma sonunda kadın katılımcılarda 20 metre sürat, sağ ve sol el kavrama, esneklik, 30 sn mekik test bataryalarında anlamlı farklılık tespit edilirken; erkek katılımcılarda ise 20 metre sürat, sol el kavrama 30 sn mekik ve esneklik testlerinde anlamlı bir fark olduğu p<0.01-0.05 bulgusuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akyüz, M., Özmağden, M., Doğru, Y., Karademir, E., Aydın, Y. Hayta, Ü. (2017). Genç basketbolcularda statik ve dinamik germe egzersizlerinin bazı fiziksel parametrelere etkisi. Journal of Human Sciences, 14(2), 1492-1500. doi:10.14687/jhs.v14i2.4560
 • Alıcı O, İri R. (2015). Comparison of some physical and physiological characteristics of the male sedentaries, male handball players and male wrestlers whose ages were between 13 and 15]. International Journal of Human Sciences 2015;12(1):1070-81
 • Aracı, H. (2001). Lise Beden Eğitimi Ders Programları. (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Ardalı, E. Gönener, U. 10-12 yaş erkek Yüzücüler Uygulanan Core Antrenmanların Motorik Özelliklere ve Yüzme Performansına Etkisi, Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Kitabı Badak, T. ve Çakmakçı. O. (2019). Adölesan Dönemde 12 Haftalık Antrenmanların Bazı Temel Motorik Özelliklere Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(4), 450-458.
 • Baltacı, G. Düzgün,İ. (2008). Adölesan ve Egzersiz, Klasmat Matbaacılık, Ankara Boraczyński T, Boraczyński M, Boraczyńska S, Michels A. (2013). Changes in body composition and physical fitness of 7-year-old girls after completing a 12-month artistic gymnastics training program. Human movement, 14(4), 291-298.
 • Dündar, U.2012, Antrenman Teorisi, Nobel Yayınevi:Ankara
 • Eurofit. (1983) Euro-fit experimental battery- prosional hand-book, Strasbourg
 • Eurofit. European tests of Physical Fitness. Council of Europe. 1st ed. Rome: Committee for the Development of Sport. Descriptions of the Tests end Instructions for Their Administration; 1988. p.20-70
 • Erden,S., Oğuz,H. Bursa İlinde Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Aile Çocuklarının Fiziksel Performans Özelliklerinin İncelenmesi, Eğitim Fakültesi Dergisi XXII (1), 2009, 279-292
 • Erdoğan, E. Özden, A. Özsoy, G.2018. Farklı Branşlardaki 10-14 Yaş Sporcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması, Turkiye Klinikleri J Sports Sci 2018;10(2):66-72
 • Erdoğan, R. (2020). Uzun Süreli Tenis ve Dayanıklılık Antrenmanlarının Adölesan Tenisçilerin Fiziksel Profillerine Etkisi, Spor Eğitim Dergisi, 4 (3), 135-144
 • Erdoğan, R., Tel, M., Eren, A. (2020). Müsabaka dönemi antrenmanlarının voleybolcuların fiziksel uygunluk profillerine etkisi, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5 (2), 194-206 profillerine etkisi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5 (2), 194-206.
 • Erikoğlu Ö. 12-14 Yaş Grubu Spor Yapan ve Yapmayan Erkek Çocukların EUROFIT Test Bataryasına göre Performans Parametrelerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bitirme Tezi, 2009; Ankara.
 • Erikoğlu, G. Özkamçı, H. Golmoghanı, N. Suveren, C Tot.T. Şahin, N. Selçuk, Z. Zorba, E. Nevin Güzel, A.N.2009, 7–12 Yaş Çocuklarda Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Eurofit Test Bataryaları ile Performanslarının Değerlendirilmesi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Ekim 2009, XIV(4), 49-64
 • Esmer, O. & Eskiyecek, C. G. (2020). Adölesan Basketbolcularda Statik ve Dinamik Isınma-Germe Egzersizlerinin Bazı Motorik Özelliklerine Etkisi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(54), 1454-1459
 • Fiziksel Profillerine Etkisi [The Effect of Long-Term Tennis and Endurance Trainings on Physical Profiles of Adolescent Tennis Players], Spor Eğitim Dergisi, 4 (3), 135-144. Günay, M. Tamer, K. Cicioğlu, İ.2006. Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Gazi Kitapevi: Ankara
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis: Pearson Education Limited. Kalkavan A, Zorba E, Ağaoğlu ŞA, Karakuş Ş, Çolak H. A comparison of different sports branches’ players and sedentary group’s physical fitness parameters. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1996; 3:25-35.
 • Leblanc, J. Dickson, L.1996, Children and Sport, Mozaik Press, Ceviri: Tanju Bağırgan
 • Mackenzie B. (2005). 101 Performance Evaluation Tests. Electric Word plc, London
 • Malina, R.M. 2007. Physical fitness of children and adolescents in the United States: status and secular change. Med Sport Sci, 50, 67-90.
 • Pekcan G. Adolescence nutrition. Klinik Çocuk Forumu 2004;4(1):38-47. Turkiye Klinikleri J Sports Sci 2018;10(2):66-72
 • Pense, M. Serpek, B.2010. 4–16 Yaş Arası Basketbol Oynayan Kız Öğrencilerin Fizyolojik ve Biyomotorik Özelliklerinin Eurofit Test Bataryası ile Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2010; 12(3): 191–198
 • Polat, Y. 2003. 14 Yaş Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri ile Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 11(3), 127-130 Yaman, Çetin,2019. Beslenme ve Obezite, Güven Plus Danışmanlık Yayınları: İstanbul
 • Yenal TH, Çamlıyer H, Saracaloğlu AS. [The effect of physical education and sport activitieson motor ability and skill development of the fourth and fifth-grade students in elementary schools . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1999;4(3):15-24

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Murat Bekleyiş APAYDIN (Sorumlu Yazar)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.
0000-0002-7780-5849
Türkiye


Metin POLAT
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
0000-0001-7299-0531
Türkiye

Teşekkür KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR AŞ
Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { asujshr940848, journal = {Aksaray University Journal of Sport and Health Researches}, issn = {}, eissn = {2757-6310}, address = {Aksaray Üniversitesi Rektörlük İdari Birimler Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Aksaray/Merkez, 68100}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {2}, pages = {83 - 92}, doi = {}, title = {Farklı Branşlardaki Spor Okulu Öğrencilerine Uygulanan Temel Eğitim Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Apaydın, Murat Bekleyiş and Polat, Metin} }
APA Apaydın, M. B. & Polat, M. (2021). Farklı Branşlardaki Spor Okulu Öğrencilerine Uygulanan Temel Eğitim Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisinin Karşılaştırılması . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches , 2 (1) , 83-92 . Retrieved from http://asujshr.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/62660/940848
MLA Apaydın, M. B. , Polat, M. "Farklı Branşlardaki Spor Okulu Öğrencilerine Uygulanan Temel Eğitim Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisinin Karşılaştırılması" . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 2 (2021 ): 83-92 <http://asujshr.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/62660/940848>
Chicago Apaydın, M. B. , Polat, M. "Farklı Branşlardaki Spor Okulu Öğrencilerine Uygulanan Temel Eğitim Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisinin Karşılaştırılması". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 2 (2021 ): 83-92
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Branşlardaki Spor Okulu Öğrencilerine Uygulanan Temel Eğitim Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisinin Karşılaştırılması AU - Murat Bekleyiş Apaydın , Metin Polat Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Aksaray University Journal of Sport and Health Researches JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 92 VL - 2 IS - 1 SN - -2757-6310 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Aksaray University Journal of Sport and Health Researches Farklı Branşlardaki Spor Okulu Öğrencilerine Uygulanan Temel Eğitim Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisinin Karşılaştırılması %A Murat Bekleyiş Apaydın , Metin Polat %T Farklı Branşlardaki Spor Okulu Öğrencilerine Uygulanan Temel Eğitim Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisinin Karşılaştırılması %D 2021 %J Aksaray University Journal of Sport and Health Researches %P -2757-6310 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Apaydın, Murat Bekleyiş , Polat, Metin . "Farklı Branşlardaki Spor Okulu Öğrencilerine Uygulanan Temel Eğitim Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisinin Karşılaştırılması". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 2 / 1 (Haziran 2021): 83-92 .
AMA Apaydın M. B. , Polat M. Farklı Branşlardaki Spor Okulu Öğrencilerine Uygulanan Temel Eğitim Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisinin Karşılaştırılması. ASUJSHR. 2021; 2(1): 83-92.
Vancouver Apaydın M. B. , Polat M. Farklı Branşlardaki Spor Okulu Öğrencilerine Uygulanan Temel Eğitim Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisinin Karşılaştırılması. Aksaray University Journal of Sport and Health Researches. 2021; 2(1): 83-92.
IEEE M. B. Apaydın ve M. Polat , "Farklı Branşlardaki Spor Okulu Öğrencilerine Uygulanan Temel Eğitim Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisinin Karşılaştırılması", Aksaray University Journal of Sport and Health Researches, c. 2, sayı. 1, ss. 83-92, Haz. 2021

An International Peer-Reviewed e-Journal / Period: Biannually / Founded: 2020 / Publisher: Aksaray University

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.