Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Covid-19 Sürecinde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 50 - 61, 29.06.2021

Öz

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 döneminde Spor Bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin nomofobi durumlarının incelenmesidir. Araştırmaya spor bilimleri fakültelerinde öğrenim gören 133 kadın, 174 erkek olmak üzere toplam 307 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada öğrencilerin nomofobi düzeyleri ölçek için; Yıldırım ve Correia’ nın (2015) geliştirdikleri ve Yıldırım ve arkadaşlarının (2016) Türkçe’ ye uyarladıkları, 20 madde “Bilgiye Erişememe (BE), Rahatlıktan Feragat Etme (RFE), İletişimi Kaybetme (İK), Çevrimiçi Bağlantıyı Kaybetmek (ÇBK)” adı altında 4 alt boyuttan oluşan 7’li likert tipi nomofobi ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için parametrik testlerden cinsiyet değişkeni için bağımsız gruplarda aritmetik ortalamalara ait testi, öğrenim görülen program ve öğrenim görülen sınıf değişkenleri için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyleri orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Değişkenler arasında nomofobi düzeylerinde anlamlı farklar bulunmamıştır. Covid-19 sürecinde spor bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin nomofobi düzeylerinin orta düzeyde olduğu saptanmış ve cinsiyet, eğitim görülen program ve eğitim görülen sınıf değişkenleri arasında da anlamlı farklar bulunmamıştır. Spor bilimlerinde öğrenim gören öğrenciler, pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamaları, sosyal izolasyon ve spor tesislerinin kapalı olmasından kaynaklı öğrencilerin spor yapamamaları, onları evde hareketsiz yaşama itmiş ve ister istemez evde ki dijital araçlara yönelmişlerdir. Bu araçların başında mobil telefonlar geldiğinden, evde kalınan uzun süreler ve kısıtlamaların nomofobi düzeylerinin orta seviyede çıkmasına neden olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Adnan, M, Gezgin, D. (2016). Modern Bir Fobi: Üniversite Öğrencileri Arasında Nomofobi Yaygınlığı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (JFES), 49 (1), 141-158.
 • AIS-AustralianInstitute of Sport (2020). Covid-19. Erişim adresi, https://ais.gov.au/healthwellbeing/covid-19
 • Akman, E. (2019). Akıllı Telefonsuz Kalma Korkusunun (nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri Üzerinden Bir Değerlendirme. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7 (16) , 256-275. DOI: 10.33692/avrasyad.543756.
 • Anshari, M.,Alas, Y., Hardaker, G., Jaidin, J. H., Smith, M., &Ahad, A. D. (2016). Smartphone habitandbehavior in Brunei: Personalization, gender, andgenerationgap. Computers in Human Behavior, 64, 719-727.
 • Apak, E.& Yaman, Ö. M. (2019).Üniversite öğrencilerinde nomofobi yaygınlığı ve nomofobi ile sosyal fobi arasındaki ilişki: Bingöl üniversitesi örneklemi. Addicta: TheTurkishJournal on Addictions, 3, 609-627.
 • Atıcı AR, Orhan S, Elmas L, Erbaş MK. (2019). E-sporun insan hayatındaki yeri ve geleceği. 17th International SportSciencesCongress, Antalya: 2414–9.
 • Atilgan, S . (2020). Akıllı Telefon Kullanan Üniversite Öğrencileri Arasında Nomofobi Düzeyinin Belirlenmesi Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, 2 (2), 6-23 .Retrievedfromhttps://dergipark.org.tr/en/pub/ecider/issue/59151/833641.
 • Banerjee D. The COVID-19 Outbreak. (2020). Crucial role thepsychiatrists can play. Asian J Psychiatr Internet]. 2020 Apr 1 [cited 2020 Jul 9];50:102014. Availablefrom: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P MC7270773/
 • Bragazzi, N. L.,& Del Puente, G. (2014). A proposalforincludingnomophobia in thenew DSM-V. PsychologyResearchandBehavior Management, 7, 155-160.doi: 10.2147/PRBM.S41386.
 • Çelik, F, Yenal, T. (2020).Covid-19 ve Hareketsiz Yaşam. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3 (2), 249-259. DOI: 10.38021 / asbid.
 • Dickens BL, Koo JR, Wilder-Smith A, Cook AR. (2020). Institutional, not home-based, is olcouldcontainthe COVID-19 outbreak. Lancet. 16;395(10236):1541–2.
 • Dubey MJ, Ghosh R, Chatterjee S, Biswas P, Chatterjee S, Dubey S. (2020). COVID-19 andaddiction. DiabetesMetabSyndrClinResRev [Internet];14(5):817–23. Availablefrom:/pmc/articles/PMC7282772/?report=abstrac
 • Erdem, H, Türen, U.,& Kalkın, G. (2017). Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10 (1).
 • Eren, B, Kiliç, Z. N, Günal, S. E, Kircali, M. F, Öznacar, B. B, & Topuzoğlu, A. (2020). Lise öğrencilerinde nomofobinin ve ilişkili etkenlerin değerlendirilmesi. AnatolianJournal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(2).
 • Göker ME, Turan Ş. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Problemli Teknoloji Kullanımı. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi: 5(COVID-19 Özel Sayısı):108-14.
 • Güleryüz, S. Esantaş, M. Yılıdız, K. Güzel, P. (2020). Sosyal İzolasyon Sürecindeki Bireylerin Serbest Zaman Değerlendirme Biçimleri: Sosyal Medya Kullanım Amaçları ile Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisinin İncelenmesi. FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi, 1(1):31-45.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar-ilkeler-teknikler. Nobel Yayın Dağitim.
 • King, A. L. S.,Valença, A. M., Silva, A. C. O., Baczynski, T., Carvalho, M. R., &Nardi, A. E. (2013). Nomophobia: Dependency on virtualenvironmentsorsocialphobia?.Computers in Human Behavior,29(1), 140-144. doi:10.1016/j.chb.2012.07.025.
 • Kocabaş, D , Sezer Korucu, K . (2018). Dijital Çağın Hastalığı Nomofobi Üzerine Bir Araştırma . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5 (11) , 254-268 .Retrievedfromhttps://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/41390/500238.
 • Öz H, Tortop HS. (2018).Üniversite Okuyan Genç Yetişkinlerin Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (nomofobi) İle Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi – eJNM ISSN: 2548-0200, Volume 2 Issue 3, p.146-159.
 • Öz, H. (2018). Üniversite Okuyan Genç Yetişkinlerin Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (nomofobi) İle Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Doctoraldissertation, istanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Özalp, Y. C., Kurnaz, R., Güler, O. M., İnamlık, M., Berkmen, S. M., Ömer, Ataç, & Hayran, O. (2021). Erkek Üniversite Öğrencilerinde Nomofobi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. Bağımlılık Dergisi, 22(1), 1-9.
 • Özden Ö. (2019).Üniversitesi öğrencilerinin nomofobi düzeyi ile psikolojik ihtiyaçların doyumu ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 22.
 • Packham, A. (2015). Nomophobia:Thefourstages of smartphoneseparationanxiety. Retrievedfrom,http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/05/14/nomophobia-smartphone-separationanxiety_ n_7282008.html
 • Sırakaya M. (2018). Ön lisans öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin akıllı telefon kullanım durumlarına göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; 14: 714–727.
 • Sun, Y., Li, Y., Bao, Y., Meng, S., Sun, Y., Schumann, G., ... & Shi, J. (2020). Brief report: increased addictive internet and substance use behavior during the COVID‐19 pandemic in China. The American Journal on Addictions, 29(4), 268-270.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). Yeni koronavirüs hastalığı Covid-19. Erişim adresi, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html
 • Uza CD. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Nomofobi ile Mizaç Karakter Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uzmanlık Tezi, Hatay.
 • Yaman, Z , Kavuncu, B . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun ve Sosyal Ağ Kullanım Amacının Nomofobi Düzeyine Etkisi .Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 14 (2) , 555-570. Retrievedfromhttps://dergipark.org.tr/en/pub/gopsbad/issue/51614/641584.
 • Yıldırım, C.,Sumuer, E., Adnan, M., &Yildirim, S. (2016). A growingfear: Prevalence of nomophobiaamongTurkishcollegestudents. Information Development, 32(5), 1322-1331.
 • Yıldırım, Ç. (2014).Exploringthedimensions of nomophobia: Developingandvalidating a questionnaireusingmixedmethodsresearch. Yüksek Lisans Tezi, LowaStateUniversity, Lowa.
 • Yıldırım, O. (2019). Ergenlerde akıllı telefondan yoksun kalma korkusu (nomofobi) ile sosyodemografik değişkenler, temel psikolojik ihtiyaçlar, sürekli kaygı ve mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master'sthesis, İnönü Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Yıldız K, Kurnaz D, Kırık A M. Nomofobi. (2020). Netlessfobi ve gelişmeleri kaçırma korkusu: sporcu genç yetişkinler üzerine bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; 321-338.
 • Yildirim C, Correia AP. (2015). Exploringthedimensions of nomophobia: Development andvalidation of a self-reportedquestionnaire.Comput Human Behav; 49: 130–137.

Investigation of Nomophobia Levels of Sports Science Faculty Students in Covid-19 Process

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 50 - 61, 29.06.2021

Öz

The aim of this study is to examine the nomophobia status of the students studying in Sports Sciences in the Covid-19 period. A total of 307 students, 133 females and 174 males, studying at sports science faculties, participated in the study voluntarily. Students nomophobia levels for the scale in the study; 20 items developed by Yıldırım and Correia (2015) and adapted to Turkish by Yıldırım et al. 7-point Likert-type nomophobia scale consisting of 4 sub-dimensions was used under the name. For the analysis of the data, one-way analysis of variance (ANOVA) was used for the test of arithmetic mean in independent groups for the gender variable, which is one of the parametric tests, and for the program and class variables studied. As a result of the analysis, it was found that the nomophobia levels of university students were at a moderate level. There were no significant differences in nomophobia levels among variables. During the Covid-19 process, it was determined that the nomophobia levels of students studying in sports sciences were at a moderate level, and no significant differences were found between the variables of gender, the program studied and the class studied. Students studying in sports sciences, curfew restrictions during the pandemic period, social isolation and the inability of students to do sports due to closed sports facilities, pushed them to live still at home and inevitably turned to digital devices at home. Since mobile phones are at the top of these vehicles, it is thought that long periods of staying at home and restrictions cause the levels of nomophobia to be moderate.

Kaynakça

 • Adnan, M, Gezgin, D. (2016). Modern Bir Fobi: Üniversite Öğrencileri Arasında Nomofobi Yaygınlığı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (JFES), 49 (1), 141-158.
 • AIS-AustralianInstitute of Sport (2020). Covid-19. Erişim adresi, https://ais.gov.au/healthwellbeing/covid-19
 • Akman, E. (2019). Akıllı Telefonsuz Kalma Korkusunun (nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri Üzerinden Bir Değerlendirme. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7 (16) , 256-275. DOI: 10.33692/avrasyad.543756.
 • Anshari, M.,Alas, Y., Hardaker, G., Jaidin, J. H., Smith, M., &Ahad, A. D. (2016). Smartphone habitandbehavior in Brunei: Personalization, gender, andgenerationgap. Computers in Human Behavior, 64, 719-727.
 • Apak, E.& Yaman, Ö. M. (2019).Üniversite öğrencilerinde nomofobi yaygınlığı ve nomofobi ile sosyal fobi arasındaki ilişki: Bingöl üniversitesi örneklemi. Addicta: TheTurkishJournal on Addictions, 3, 609-627.
 • Atıcı AR, Orhan S, Elmas L, Erbaş MK. (2019). E-sporun insan hayatındaki yeri ve geleceği. 17th International SportSciencesCongress, Antalya: 2414–9.
 • Atilgan, S . (2020). Akıllı Telefon Kullanan Üniversite Öğrencileri Arasında Nomofobi Düzeyinin Belirlenmesi Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, 2 (2), 6-23 .Retrievedfromhttps://dergipark.org.tr/en/pub/ecider/issue/59151/833641.
 • Banerjee D. The COVID-19 Outbreak. (2020). Crucial role thepsychiatrists can play. Asian J Psychiatr Internet]. 2020 Apr 1 [cited 2020 Jul 9];50:102014. Availablefrom: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P MC7270773/
 • Bragazzi, N. L.,& Del Puente, G. (2014). A proposalforincludingnomophobia in thenew DSM-V. PsychologyResearchandBehavior Management, 7, 155-160.doi: 10.2147/PRBM.S41386.
 • Çelik, F, Yenal, T. (2020).Covid-19 ve Hareketsiz Yaşam. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3 (2), 249-259. DOI: 10.38021 / asbid.
 • Dickens BL, Koo JR, Wilder-Smith A, Cook AR. (2020). Institutional, not home-based, is olcouldcontainthe COVID-19 outbreak. Lancet. 16;395(10236):1541–2.
 • Dubey MJ, Ghosh R, Chatterjee S, Biswas P, Chatterjee S, Dubey S. (2020). COVID-19 andaddiction. DiabetesMetabSyndrClinResRev [Internet];14(5):817–23. Availablefrom:/pmc/articles/PMC7282772/?report=abstrac
 • Erdem, H, Türen, U.,& Kalkın, G. (2017). Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10 (1).
 • Eren, B, Kiliç, Z. N, Günal, S. E, Kircali, M. F, Öznacar, B. B, & Topuzoğlu, A. (2020). Lise öğrencilerinde nomofobinin ve ilişkili etkenlerin değerlendirilmesi. AnatolianJournal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(2).
 • Göker ME, Turan Ş. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Problemli Teknoloji Kullanımı. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi: 5(COVID-19 Özel Sayısı):108-14.
 • Güleryüz, S. Esantaş, M. Yılıdız, K. Güzel, P. (2020). Sosyal İzolasyon Sürecindeki Bireylerin Serbest Zaman Değerlendirme Biçimleri: Sosyal Medya Kullanım Amaçları ile Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisinin İncelenmesi. FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi, 1(1):31-45.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar-ilkeler-teknikler. Nobel Yayın Dağitim.
 • King, A. L. S.,Valença, A. M., Silva, A. C. O., Baczynski, T., Carvalho, M. R., &Nardi, A. E. (2013). Nomophobia: Dependency on virtualenvironmentsorsocialphobia?.Computers in Human Behavior,29(1), 140-144. doi:10.1016/j.chb.2012.07.025.
 • Kocabaş, D , Sezer Korucu, K . (2018). Dijital Çağın Hastalığı Nomofobi Üzerine Bir Araştırma . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5 (11) , 254-268 .Retrievedfromhttps://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/41390/500238.
 • Öz H, Tortop HS. (2018).Üniversite Okuyan Genç Yetişkinlerin Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (nomofobi) İle Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi – eJNM ISSN: 2548-0200, Volume 2 Issue 3, p.146-159.
 • Öz, H. (2018). Üniversite Okuyan Genç Yetişkinlerin Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (nomofobi) İle Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Doctoraldissertation, istanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Özalp, Y. C., Kurnaz, R., Güler, O. M., İnamlık, M., Berkmen, S. M., Ömer, Ataç, & Hayran, O. (2021). Erkek Üniversite Öğrencilerinde Nomofobi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. Bağımlılık Dergisi, 22(1), 1-9.
 • Özden Ö. (2019).Üniversitesi öğrencilerinin nomofobi düzeyi ile psikolojik ihtiyaçların doyumu ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 22.
 • Packham, A. (2015). Nomophobia:Thefourstages of smartphoneseparationanxiety. Retrievedfrom,http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/05/14/nomophobia-smartphone-separationanxiety_ n_7282008.html
 • Sırakaya M. (2018). Ön lisans öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin akıllı telefon kullanım durumlarına göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; 14: 714–727.
 • Sun, Y., Li, Y., Bao, Y., Meng, S., Sun, Y., Schumann, G., ... & Shi, J. (2020). Brief report: increased addictive internet and substance use behavior during the COVID‐19 pandemic in China. The American Journal on Addictions, 29(4), 268-270.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). Yeni koronavirüs hastalığı Covid-19. Erişim adresi, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html
 • Uza CD. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Nomofobi ile Mizaç Karakter Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uzmanlık Tezi, Hatay.
 • Yaman, Z , Kavuncu, B . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun ve Sosyal Ağ Kullanım Amacının Nomofobi Düzeyine Etkisi .Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 14 (2) , 555-570. Retrievedfromhttps://dergipark.org.tr/en/pub/gopsbad/issue/51614/641584.
 • Yıldırım, C.,Sumuer, E., Adnan, M., &Yildirim, S. (2016). A growingfear: Prevalence of nomophobiaamongTurkishcollegestudents. Information Development, 32(5), 1322-1331.
 • Yıldırım, Ç. (2014).Exploringthedimensions of nomophobia: Developingandvalidating a questionnaireusingmixedmethodsresearch. Yüksek Lisans Tezi, LowaStateUniversity, Lowa.
 • Yıldırım, O. (2019). Ergenlerde akıllı telefondan yoksun kalma korkusu (nomofobi) ile sosyodemografik değişkenler, temel psikolojik ihtiyaçlar, sürekli kaygı ve mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master'sthesis, İnönü Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Yıldız K, Kurnaz D, Kırık A M. Nomofobi. (2020). Netlessfobi ve gelişmeleri kaçırma korkusu: sporcu genç yetişkinler üzerine bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; 321-338.
 • Yildirim C, Correia AP. (2015). Exploringthedimensions of nomophobia: Development andvalidation of a self-reportedquestionnaire.Comput Human Behav; 49: 130–137.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali Rıza ATICI (Sorumlu Yazar)
Aksaray Üniversitesi
0000-0001-9983-4213
Türkiye


Mustafa Kayıhan ERBAŞ
Aksaray Üniversitesi
0000-0003-0515-9099
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { asujshr925361, journal = {Aksaray University Journal of Sport and Health Researches}, issn = {}, eissn = {2757-6310}, address = {Aksaray Üniversitesi Rektörlük İdari Birimler Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Aksaray/Merkez, 68100}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {2}, pages = {50 - 61}, doi = {}, title = {Covid-19 Sürecinde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Atıcı, Ali Rıza and Erbaş, Mustafa Kayıhan} }
APA Atıcı, A. R. & Erbaş, M. K. (2021). Covid-19 Sürecinde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin İncelenmesi . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches , 2 (1) , 50-61 . Retrieved from http://asujshr.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/62660/925361
MLA Atıcı, A. R. , Erbaş, M. K. "Covid-19 Sürecinde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin İncelenmesi" . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 2 (2021 ): 50-61 <http://asujshr.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/62660/925361>
Chicago Atıcı, A. R. , Erbaş, M. K. "Covid-19 Sürecinde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin İncelenmesi". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 2 (2021 ): 50-61
RIS TY - JOUR T1 - Covid-19 Sürecinde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin İncelenmesi AU - Ali Rıza Atıcı , Mustafa Kayıhan Erbaş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Aksaray University Journal of Sport and Health Researches JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 61 VL - 2 IS - 1 SN - -2757-6310 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Aksaray University Journal of Sport and Health Researches Covid-19 Sürecinde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin İncelenmesi %A Ali Rıza Atıcı , Mustafa Kayıhan Erbaş %T Covid-19 Sürecinde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin İncelenmesi %D 2021 %J Aksaray University Journal of Sport and Health Researches %P -2757-6310 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Atıcı, Ali Rıza , Erbaş, Mustafa Kayıhan . "Covid-19 Sürecinde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin İncelenmesi". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 2 / 1 (Haziran 2021): 50-61 .
AMA Atıcı A. R. , Erbaş M. K. Covid-19 Sürecinde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin İncelenmesi. ASUJSHR. 2021; 2(1): 50-61.
Vancouver Atıcı A. R. , Erbaş M. K. Covid-19 Sürecinde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin İncelenmesi. Aksaray University Journal of Sport and Health Researches. 2021; 2(1): 50-61.
IEEE A. R. Atıcı ve M. K. Erbaş , "Covid-19 Sürecinde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin İncelenmesi", Aksaray University Journal of Sport and Health Researches, c. 2, sayı. 1, ss. 50-61, Haz. 2021

An International Peer-Reviewed e-Journal / Period: Biannually / Founded: 2020 / Publisher: Aksaray University

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.