Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Year 2022, Volume: 3 Issue: 2, 132 - 144, 29.12.2022

Abstract

Yapılan bu çalışmada spor bilimleri fakültelerinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültelerinde eğitim gören 282 birey katılmıştır. Spor Bilimleri Fakültelerinde eğitim gören bireylerin beslenme durumlarını saptamak amacıyla “Besin Tüketim Sıklık Formu” uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 21.0 programında, kategorik değişkenlerin (nitel değişkenler) belirlenebilmesi için frekans ve yüzde değerler kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının genel itibariyle cinsiyete göre yüzdelik anlamda farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğunun sağlığa yararlı gıdaların yanında sağlık açısından zararlı besinleri de tükettikleri belirlenmiş olup, büyük bir bölümünün sağlıklı beslenme durumlarının orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları üzerinde cinsiyetin önemli bir belirleyici olmadığı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkla.rının düşük olduğu söylenebilir

References

 • Abraham, S., Noriega, B. R. & Shin J. Y. (2018). College students eating habits and knowledge of nutritional requirements. Bethel College School of Nursing, Bethel College, Mishawaka, Indiana, USA.
 • Acar, A. (2008). Boksörlerin beslenme bilgi ve alışkanlıklarının belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Acar, M., Saygın, Ö. & Salman, K. (2021). Farklı düzeylerdeki elit basketbolcuların beslenme alışkanlıkları ve beslenme bilgi düzeylerinin incelenmesi. Eurasian Research in Sport Science, 6 (2), 160-169.
 • Albayrak Yaman Z., Ünal E. (2021). Bolu il merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi düzeyinin ve obezite/fazla kiloluluk sıklığının değerlendirilmesi. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2021; 6(3): 296-309.
 • Altundağ, Ö. & Payas, D. (2021). Özel sporcu grupları ve beslenme önerileri. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 115-125.
 • Altunhan, A. & Bayer, R. (2021). Bireysel ve takım sporcularının uyku kalitesi ile beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4 (1), 30-44.
 • Aruğaslan, E., & Uysal, M. (2017). Yükseköğretim’de yetişkin öğrencilere yönelik politikalar. Journal of Research in Educafional and Teaching, 6(2), 1-13.
 • Ayhan, A., Müftüoğlu, S. & Köse, B. (2021). Profesyonel futbol ve voleybol oyuncularının beslenme durumları, beslenme bilgi düzeyleri, kafein alımları ve vücut kompozisyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 32(3), 123-134.
 • Bozkuş, T., Turğut, M., Şahin, H. M., & Okuyucu, M. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 39-49.
 • Büyüköztürk, Ş. (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 27. baskı). PEGEM Akademi.
 • Çetinkaya, A. (2010). Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin içme sütü ve süt ürünlerini tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 5(2), 73-84.
 • Dinç, A. (2021). Spor bilimleri öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ve sağlıklı beslenme tutumlarının incelenmesi Iğdır ili örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (25), 812-821.
 • Ermiş, E., Doğan, E., Erilli, A. N. ve Satıcı, A. (2014). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(1), 30-41.
 • Erten, R. (2021). Orta ergenlik dönemindeki öğrencilerin farklı değişkenler açısından beslenme bilgi düzeylerinin incelenmesi. Sportive, 4(2), 107-116.
 • Grünthal-Drell, M., Veigel, M. and Sepp, H. (2015). Young people of the importance of healthy eating and informing. Regional Development of Central and Eastern European Countries Volume 2, 276.
 • Güneş, Z. (2009). Spor ve Beslenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Haşıl- Korkmaz, N. (2010). Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin spor yapma ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 399-413.
 • İbiş, S. ve Yılmaz, G. (2003). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin beslenme ve kahvaltı alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi, Eğitim ve Bilim Dergisi, 2(2003), 166-172.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Murathan, F., Uğurlu, M., ve Bayrak, E. (2015). Beslenme dersi alan üniversite öğrencilerinin bölüm bazında beslenme bilgi düzeylerinin incelenmesi. The Journal Of Academic Social Science, 3(21), 330-331.
 • Oktay, B., Gökçe, A. & Özer, A. (2021). İnönü Üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinin fiziksel aktivite durumları, beslenme bilgi ve davranış düzeyleri. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi, 2(2), 9-12.
 • Orak, S., Akgün, S. ve Orhan, H. (2006). Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2), 5-11.
 • Onurlubaş, E., Doğan, H. G. ve Demirkıran, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(3), 61-69.
 • Özütürker, S. ve Özer, B. K. (2016). Erzincan Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve antropometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 63-74.
 • Pekcan, G. (2011). Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Sacko, D. & Arslan, M. (2022). Üniversite öğrencilerinin besin tüketim sıklığının değerlendirilmesi ve beslenme bilgi düzeylerinin beden kütle indeksi üzerine etkisinin incelenmesi: İstanbul Aydın Üniversitesi örneği. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, 6(2), 169-176.
 • Saygın, M., Öngel, K., Çalışkan, S., Yağlı, M., Has, M., Gonca, T. ve Kurt, Y. (2011). Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 18(2), 43-47.
 • Tonkuş, M. B., & Uysal, D. (2021). Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde yeme bağımlılığı ve etkileyen faktörler. 4th International Health Sciences and Life Congress.
 • Uzlu, G., Koç, M., Akgöz, H.F., Yalçın, S. & Çöl, B. G. (2021). Sporcu üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi düzeylerinin ölçülmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (14), 227-240.
 • Yılmaz, E. ve Özkan, S. (2007). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(6), 87-104.

Examination of Nutrition Habits and Knowledge Levels of Students Studying in Sports Science

Year 2022, Volume: 3 Issue: 2, 132 - 144, 29.12.2022

Abstract

In this study, it was aimed to examine the nutritional habits of university students studying in sports sciences faculties. 282 individuals studying at Burdur Mehmet Akif Ersoy University and Süleyman Demirel University Sports Sciences Faculties participated in the research. "Food Consumption Frequency Form" was applied to determine the nutritional status of individuals studying in Sports Sciences Faculties. Statistical analysis of the data obtained In the SPSS 21.0 program, frequency and percentage values were used to determine the categorical variables (qualitative variables). At the end of the study, it was determined that the nutritional habits of the students generally did not differ in percentage terms according to gender. It was determined that the majority of the students consumed healthy foods as well as harmful foods in terms of health, and it was determined that the healthy nutritional status of a large part of them was moderate. According to the findings, it can be said that gender is not an important determinant on the nutritional habits of the students of the faculty of sports sciences and that healthy eating habits are low.

References

 • Abraham, S., Noriega, B. R. & Shin J. Y. (2018). College students eating habits and knowledge of nutritional requirements. Bethel College School of Nursing, Bethel College, Mishawaka, Indiana, USA.
 • Acar, A. (2008). Boksörlerin beslenme bilgi ve alışkanlıklarının belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Acar, M., Saygın, Ö. & Salman, K. (2021). Farklı düzeylerdeki elit basketbolcuların beslenme alışkanlıkları ve beslenme bilgi düzeylerinin incelenmesi. Eurasian Research in Sport Science, 6 (2), 160-169.
 • Albayrak Yaman Z., Ünal E. (2021). Bolu il merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi düzeyinin ve obezite/fazla kiloluluk sıklığının değerlendirilmesi. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2021; 6(3): 296-309.
 • Altundağ, Ö. & Payas, D. (2021). Özel sporcu grupları ve beslenme önerileri. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 115-125.
 • Altunhan, A. & Bayer, R. (2021). Bireysel ve takım sporcularının uyku kalitesi ile beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4 (1), 30-44.
 • Aruğaslan, E., & Uysal, M. (2017). Yükseköğretim’de yetişkin öğrencilere yönelik politikalar. Journal of Research in Educafional and Teaching, 6(2), 1-13.
 • Ayhan, A., Müftüoğlu, S. & Köse, B. (2021). Profesyonel futbol ve voleybol oyuncularının beslenme durumları, beslenme bilgi düzeyleri, kafein alımları ve vücut kompozisyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 32(3), 123-134.
 • Bozkuş, T., Turğut, M., Şahin, H. M., & Okuyucu, M. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 39-49.
 • Büyüköztürk, Ş. (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 27. baskı). PEGEM Akademi.
 • Çetinkaya, A. (2010). Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin içme sütü ve süt ürünlerini tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 5(2), 73-84.
 • Dinç, A. (2021). Spor bilimleri öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ve sağlıklı beslenme tutumlarının incelenmesi Iğdır ili örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (25), 812-821.
 • Ermiş, E., Doğan, E., Erilli, A. N. ve Satıcı, A. (2014). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(1), 30-41.
 • Erten, R. (2021). Orta ergenlik dönemindeki öğrencilerin farklı değişkenler açısından beslenme bilgi düzeylerinin incelenmesi. Sportive, 4(2), 107-116.
 • Grünthal-Drell, M., Veigel, M. and Sepp, H. (2015). Young people of the importance of healthy eating and informing. Regional Development of Central and Eastern European Countries Volume 2, 276.
 • Güneş, Z. (2009). Spor ve Beslenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Haşıl- Korkmaz, N. (2010). Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin spor yapma ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 399-413.
 • İbiş, S. ve Yılmaz, G. (2003). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin beslenme ve kahvaltı alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi, Eğitim ve Bilim Dergisi, 2(2003), 166-172.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Murathan, F., Uğurlu, M., ve Bayrak, E. (2015). Beslenme dersi alan üniversite öğrencilerinin bölüm bazında beslenme bilgi düzeylerinin incelenmesi. The Journal Of Academic Social Science, 3(21), 330-331.
 • Oktay, B., Gökçe, A. & Özer, A. (2021). İnönü Üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinin fiziksel aktivite durumları, beslenme bilgi ve davranış düzeyleri. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi, 2(2), 9-12.
 • Orak, S., Akgün, S. ve Orhan, H. (2006). Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2), 5-11.
 • Onurlubaş, E., Doğan, H. G. ve Demirkıran, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(3), 61-69.
 • Özütürker, S. ve Özer, B. K. (2016). Erzincan Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve antropometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 63-74.
 • Pekcan, G. (2011). Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Sacko, D. & Arslan, M. (2022). Üniversite öğrencilerinin besin tüketim sıklığının değerlendirilmesi ve beslenme bilgi düzeylerinin beden kütle indeksi üzerine etkisinin incelenmesi: İstanbul Aydın Üniversitesi örneği. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, 6(2), 169-176.
 • Saygın, M., Öngel, K., Çalışkan, S., Yağlı, M., Has, M., Gonca, T. ve Kurt, Y. (2011). Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 18(2), 43-47.
 • Tonkuş, M. B., & Uysal, D. (2021). Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde yeme bağımlılığı ve etkileyen faktörler. 4th International Health Sciences and Life Congress.
 • Uzlu, G., Koç, M., Akgöz, H.F., Yalçın, S. & Çöl, B. G. (2021). Sporcu üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi düzeylerinin ölçülmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (14), 227-240.
 • Yılmaz, E. ve Özkan, S. (2007). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(6), 87-104.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sport Sciences
Journal Section Research Articles
Authors

Zeynep KUTLU
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0439-2462
Türkiye


Kadir PEPE
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3207-6726
Türkiye

Publication Date December 29, 2022
Submission Date October 9, 2022
Acceptance Date November 7, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 3 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { asujshr1186409, journal = {Aksaray University Journal of Sport and Health Researches}, eissn = {2757-6310}, address = {Aksaray Üniversitesi Rektörlük İdari Birimler Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Aksaray/Merkez, 68100}, publisher = {Aksaray University}, year = {2022}, volume = {3}, number = {2}, pages = {132 - 144}, doi = {10.54152/asujshr.1186409}, title = {Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kutlu, Zeynep and Pepe, Kadir} }
APA Kutlu, Z. & Pepe, K. (2022). Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches , 3 (2) , 132-144 . Retrieved from http://asujshr.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/73325/1186409
MLA Kutlu, Z. , Pepe, K. "Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi" . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 (2022 ): 132-144 <http://asujshr.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/73325/1186409>
Chicago Kutlu, Z. , Pepe, K. "Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 (2022 ): 132-144
RIS TY - JOUR T1 - Examination of Nutrition Habits and Knowledge Levels of Students Studying in Sports Science AU - ZeynepKutlu, KadirPepe Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Aksaray University Journal of Sport and Health Researches JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 144 VL - 3 IS - 2 SN - -2757-6310 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Aksaray University Journal of Sport and Health Researches Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi %A Zeynep Kutlu , Kadir Pepe %T Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi %D 2022 %J Aksaray University Journal of Sport and Health Researches %P -2757-6310 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Kutlu, Zeynep , Pepe, Kadir . "Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 / 2 (December 2022): 132-144 .
AMA Kutlu Z. , Pepe K. Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. ASUJSHR. 2022; 3(2): 132-144.
Vancouver Kutlu Z. , Pepe K. Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Aksaray University Journal of Sport and Health Researches. 2022; 3(2): 132-144.
IEEE Z. Kutlu and K. Pepe , "Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi", Aksaray University Journal of Sport and Health Researches, vol. 3, no. 2, pp. 132-144, Dec. 2022, doi:10.54152/asujshr.1186409

An International Peer-Reviewed e-Journal / Period: Biannually / Founded: 2020 / Publisher: Aksaray University

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.