Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ortaokul Öğrencilerinde Uzaktan ve Yüzyüze Beden Eğitimi ve Spor Dersi Algısı: Karşılaştırmalı Metafor Çalışması

Year 2022, Volume: 3 Issue: 2, 115 - 131, 29.12.2022

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin “Beden Eğitimi ve Spor Dersi [BES]” ile “Uzaktan Beden Eğitimi ve Spor Dersi [UBES]”ne ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar yoluyla belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma grubunu 2021 yılı bahar döneminde 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla öğrencilere Google forms üzerinden “metafor formu” hazırlanmıştır. İki bölümden oluşan bu formun ilk bölümünde; “beden eğitimi dersi … gibidir çünkü…” ifadesi verilmiş ve ikinci bölümde ise “uzaktan beden eğitimi dersi … gibidir çünkü…” ifadesi verilerek öğrencilerden boşlukları doldurmaları istenmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin BES ve UBES kavramlarına ilişkin toplam 103 adet geçerli metafor belirlenmiştir. Üretilen metaforların gerekçeleri dikkate alınarak öncelikle “olumlu ifadeler” ve “olumsuz ifadeler” temaları altında değerlendirme yapılmıştır. BES’nde olumsuz bir kavrama rastlanmıyorken UBES’nde üretilen 103 metaforun 70’i olumsuz kavramlardan oluşmaktadır. BES’nde “sağlık, yaşam ve eğlence” yönüne vurgu yaptıkları görülürken UBES’nde “sıkıcı ve özgürlüğümüzün kısıtlanması” kavramlarının sık tekrar ettiği görülmüştür. Ayrıca üretilen metaforlar, BES için 9, UBES için 8 tema altında toplanmıştır. BES ve UBES’ne yönelik “eğitim imgeleri, değer imgeleri, duyuşsal imgeler, sağlık imgeleri, motivasyon imgeleri, soyut imgeler, somut imgeler ve fizyolojik imgeler” olmak üzere benzer 8 tema ortaya koyulurken BES’nde farklılaşan tema olarak “doğa imgeleri” nin bulunması öğrencilerin UBES’nde doğadan uzak kaldıklarının bir göstergesidir.

References

 • Arslan, K., Görgülü Arı, A., & Hayır Kanat M. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde verilen uzaktan eğitim hakkında veli görüşleri. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 9(57), 192–206.
 • Akpolat, T. (2021). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algılarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 54(2), 497-522.
 • Bahçeşehir Üniversitesi. (2020). Uzaktan eğitim süreci üzerine veli, öğretmen ve öğrencilerden elde edilen veriler ile ilgili araştırma bulgularının raporu. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Clark, J. T. (2020). Distance education. In clinical engineering handbook. Academic Press, 410-415.
 • Çetin, M., Yılmaz, S.H., & İlhan, E.L. (2021). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde uzaktan eğitim; beden eğitimi ve spor öğretmenleri perspektifinden. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 136- 161.
 • Çivril, H., Aruğaslan, E., & Özkara, B. Ö. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algılari: bir metafor analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 39- 59.
 • Çokyaman, M., Ünal, M. (2020). Öğrenci ve öğretmenlerin covid-19 salgını dönemindeki uzaktan eğitim algısı: bir metafor analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18, 1684-1715.
 • Durak, G. (2017). Uzaktan eğitimde destek hizmetlerine genel bakış: sorunlar ve eğilimler. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(4), 160-173.
 • Erhan, S.E. ve Tamer, K. (2009). Doğu anadolu bölgesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarında beden eğitimi dersi için gereken tesis araç-gereç durumları ile öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(3), 57- 66.
 • Hohepa, M., Schofield, G., & Kolt, G.S. (2006). Physical activity: what do high school students think? The Journal of Adolescent Health, 39, 328-336.
 • İlhan E.L, Yarimkaya, E., & Esentürk O.K. (2017). The Effect of mother participated sports activities on the awareness levels of turkish mothers having children with intellectual disabilities towards the effect of sports a pilot study. International Journal of Developmental Disabilities, 63(2), 124-129.
 • Gunawardena, C. N., & McIsaac, M. S. (2013). Distance education. In handbook of research on educational communications and technology. Routledge, 361-401.
 • Gülay, O., Mirzeoğlu, D., & Çelebi, M. (2010). İşbirlikli oyunların öğrencilerin sosyal beceri düzeylerine ve beden eğitimi dersi tutumlarına etkisi. Eurasian Journal of Education Research, 10(40), 77-92.
 • Gümüş, M., & FIRAT, M. (2016). Açık ve uzaktan öğrenmenin tercih edilme nedenlerinin belirlenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(4), 158-168.
 • Kaplan, K., & Gülden, B. (2021). Öğretmen görüşlerine göre salgın (covıd-19) dönemi uzaktan eğitim ortamında Türkçe eğitimi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (24), 233-258.
 • Karakuş, N., & Karacaoğlu, M. Ö. (2021). Uzaktan eğitime yakından bakış: bir metafor çalışması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (Ö10), 44-62.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim (1. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Korkmaz, N., Öztürk, İ., Rodoplu, C., & Uğur, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinin covid-19 salgını sürecinde fiziksel aktivite düzeylerindeki değişikliklerin incelenmesi (Bursa ili örneği). Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(4), 101-115.
 • Kumartaşlı, M. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • MacPhail, A. (2011). Youth voices in physical education and sport:what are they telling us and what do they say they need? Sport pedagogy an introduction for teaching and coaching. Editör: Kathleen Armour, Pearson Education Limited, Essex.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). http://mufredat.meb.gov.tr/ adresinden erişilmiştir.
 • Moore, M. G. (1993). Theory of transactional distance. In D. Keegan (Ed.). Theoretical principles of distance education. New York: Routledge.
 • Özbakır, İ. (2006). Sivas ili özel ve devlet ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin beden eğitimi dersine bakış açıları ve beklentilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Özgöl, M., Sarikaya, İ., & Öztürk, M. (2017). Students’ and teaching staff’s assessments regarding distance education applications in formal education. Journal of Higher Education and Science 7(2), 294-304.
 • Prusak, K. A., Davis, T., Pennington, T. R., Wilkinson, C. (2014). Children’s Perceptions of a DistrictWide Physical Education Program. Journal of Teaching in Physical Education, 33(1), 4-27.
 • Schibeci, R. A. (1984). Attitudes to science: An update. Studies in Science Education, 11(1), 26-59.
 • Simonson, M., Zvacek, S. M., & Smaldino, S. (2019). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education 7th edition. Sirem, Ö. ve Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 993- 1009.
 • Şirinkan, A., Çalışkan E., Gündoğdu K., Şirinkan S., Bay E. V. & Kürkçü R. (2008). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersleri hakkındaki görüşleri (Erzurum ili örneği). Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 52- 60. Sofi, D. G. (2015). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ile ilgili algılarının metaforik değerlendirilmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Yeniçeri, S. (2019). Farklı branş öğretmenlerinin beden eğitimi öğretmenlerine ve beden eğitimi ve spor dersine yönelik algılarının metaforik analizi. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Yılmaz, G. K. & Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 299-322.
 • Tamer, K., Pulur, A. (2001). Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kozan Ofset.
 • Taşlıbeyaz, E., Karaman, S., & Göktaş, Y. (2014). Examining the experiences of teachers received in service-training through distance education. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 139-160.
 • UNESCO, (2020). COVID-19 educational disruption and response, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse, web adresinden 10 Mart 2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldıran, İ., & Yetim, A. (1996). Orta öğretimde beden eğitimi dersinin öncelikli amaçları üzerine bir araştırma. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(3), 36-43.

Distance and Face to Face Physical Education and Sports Perception in Secondary School Students: A Comparative Metaphor Study

Year 2022, Volume: 3 Issue: 2, 115 - 131, 29.12.2022

Abstract

The aim of this research is to determine the perceptions of secondary school students about "Physical Education and Sports Lesson [BES]" and "Distance Physical Education and Sports Lesson [UBES]" through metaphors. For this purpose, the study group consists of secondary school students studying in the 6th, 7th and 8th grades in the spring semester of 2021. In order to collect data, a "metaphor form" was prepared for the students via Google forms. In the first part of this form, which consists of two parts; The expression “physical education lesson is like … because…” was given and in the second part, the statement “distance physical education lesson is like … because…” was given and students were asked to fill in the blanks. As a result of the analysis of the data, a total of 103 valid metaphors related to the concepts of BES and UBES and how they felt in these lessons were determined. Considering the reasons for the metaphors produced, first of all, evaluations were made under the themes of "positive expressions" and "negative expressions". While there is no negative concept in BES, 70 of the 103 metaphors produced in UBES consist of negative concepts. While it was seen that they emphasized the aspects of "health, life and entertainment" in BES, it was observed that the concepts of "boring and restricting our freedom" were frequently repeated in UBES. In addition, the metaphors produced were grouped under 9 themes for BES and 8 themes for UBES. While 8 similar themes were revealed for PPS and UBES, including "educational images, value images, affective images, health images, motivational images, abstract images, concrete images and physiological images", "nature images" were found as a differentiating theme in PPS. It is an indication that students stay away from nature in UBES.

References

 • Arslan, K., Görgülü Arı, A., & Hayır Kanat M. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde verilen uzaktan eğitim hakkında veli görüşleri. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 9(57), 192–206.
 • Akpolat, T. (2021). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algılarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 54(2), 497-522.
 • Bahçeşehir Üniversitesi. (2020). Uzaktan eğitim süreci üzerine veli, öğretmen ve öğrencilerden elde edilen veriler ile ilgili araştırma bulgularının raporu. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Clark, J. T. (2020). Distance education. In clinical engineering handbook. Academic Press, 410-415.
 • Çetin, M., Yılmaz, S.H., & İlhan, E.L. (2021). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde uzaktan eğitim; beden eğitimi ve spor öğretmenleri perspektifinden. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 136- 161.
 • Çivril, H., Aruğaslan, E., & Özkara, B. Ö. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algılari: bir metafor analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 39- 59.
 • Çokyaman, M., Ünal, M. (2020). Öğrenci ve öğretmenlerin covid-19 salgını dönemindeki uzaktan eğitim algısı: bir metafor analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18, 1684-1715.
 • Durak, G. (2017). Uzaktan eğitimde destek hizmetlerine genel bakış: sorunlar ve eğilimler. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(4), 160-173.
 • Erhan, S.E. ve Tamer, K. (2009). Doğu anadolu bölgesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarında beden eğitimi dersi için gereken tesis araç-gereç durumları ile öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(3), 57- 66.
 • Hohepa, M., Schofield, G., & Kolt, G.S. (2006). Physical activity: what do high school students think? The Journal of Adolescent Health, 39, 328-336.
 • İlhan E.L, Yarimkaya, E., & Esentürk O.K. (2017). The Effect of mother participated sports activities on the awareness levels of turkish mothers having children with intellectual disabilities towards the effect of sports a pilot study. International Journal of Developmental Disabilities, 63(2), 124-129.
 • Gunawardena, C. N., & McIsaac, M. S. (2013). Distance education. In handbook of research on educational communications and technology. Routledge, 361-401.
 • Gülay, O., Mirzeoğlu, D., & Çelebi, M. (2010). İşbirlikli oyunların öğrencilerin sosyal beceri düzeylerine ve beden eğitimi dersi tutumlarına etkisi. Eurasian Journal of Education Research, 10(40), 77-92.
 • Gümüş, M., & FIRAT, M. (2016). Açık ve uzaktan öğrenmenin tercih edilme nedenlerinin belirlenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(4), 158-168.
 • Kaplan, K., & Gülden, B. (2021). Öğretmen görüşlerine göre salgın (covıd-19) dönemi uzaktan eğitim ortamında Türkçe eğitimi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (24), 233-258.
 • Karakuş, N., & Karacaoğlu, M. Ö. (2021). Uzaktan eğitime yakından bakış: bir metafor çalışması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (Ö10), 44-62.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim (1. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Korkmaz, N., Öztürk, İ., Rodoplu, C., & Uğur, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinin covid-19 salgını sürecinde fiziksel aktivite düzeylerindeki değişikliklerin incelenmesi (Bursa ili örneği). Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(4), 101-115.
 • Kumartaşlı, M. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • MacPhail, A. (2011). Youth voices in physical education and sport:what are they telling us and what do they say they need? Sport pedagogy an introduction for teaching and coaching. Editör: Kathleen Armour, Pearson Education Limited, Essex.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). http://mufredat.meb.gov.tr/ adresinden erişilmiştir.
 • Moore, M. G. (1993). Theory of transactional distance. In D. Keegan (Ed.). Theoretical principles of distance education. New York: Routledge.
 • Özbakır, İ. (2006). Sivas ili özel ve devlet ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin beden eğitimi dersine bakış açıları ve beklentilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Özgöl, M., Sarikaya, İ., & Öztürk, M. (2017). Students’ and teaching staff’s assessments regarding distance education applications in formal education. Journal of Higher Education and Science 7(2), 294-304.
 • Prusak, K. A., Davis, T., Pennington, T. R., Wilkinson, C. (2014). Children’s Perceptions of a DistrictWide Physical Education Program. Journal of Teaching in Physical Education, 33(1), 4-27.
 • Schibeci, R. A. (1984). Attitudes to science: An update. Studies in Science Education, 11(1), 26-59.
 • Simonson, M., Zvacek, S. M., & Smaldino, S. (2019). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education 7th edition. Sirem, Ö. ve Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 993- 1009.
 • Şirinkan, A., Çalışkan E., Gündoğdu K., Şirinkan S., Bay E. V. & Kürkçü R. (2008). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersleri hakkındaki görüşleri (Erzurum ili örneği). Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 52- 60. Sofi, D. G. (2015). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ile ilgili algılarının metaforik değerlendirilmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Yeniçeri, S. (2019). Farklı branş öğretmenlerinin beden eğitimi öğretmenlerine ve beden eğitimi ve spor dersine yönelik algılarının metaforik analizi. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Yılmaz, G. K. & Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 299-322.
 • Tamer, K., Pulur, A. (2001). Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kozan Ofset.
 • Taşlıbeyaz, E., Karaman, S., & Göktaş, Y. (2014). Examining the experiences of teachers received in service-training through distance education. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 139-160.
 • UNESCO, (2020). COVID-19 educational disruption and response, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse, web adresinden 10 Mart 2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldıran, İ., & Yetim, A. (1996). Orta öğretimde beden eğitimi dersinin öncelikli amaçları üzerine bir araştırma. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(3), 36-43.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sport Sciences
Journal Section Research Articles
Authors

Ülfet YAVUZ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
0000-0002-5518-8288
Türkiye


Sevilcan YAVUZ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
0000-0002-8451-4767
Türkiye


Ekrem Levent İLHAN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
0000-0002-1117-2700
Türkiye

Publication Date December 29, 2022
Submission Date June 22, 2022
Acceptance Date October 27, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 3 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { asujshr1133464, journal = {Aksaray University Journal of Sport and Health Researches}, eissn = {2757-6310}, address = {Aksaray Üniversitesi Rektörlük İdari Birimler Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Aksaray/Merkez, 68100}, publisher = {Aksaray University}, year = {2022}, volume = {3}, number = {2}, pages = {115 - 131}, doi = {10.54152/asujshr.1133464}, title = {Ortaokul Öğrencilerinde Uzaktan ve Yüzyüze Beden Eğitimi ve Spor Dersi Algısı: Karşılaştırmalı Metafor Çalışması}, key = {cite}, author = {Yavuz, Ülfet and Yavuz, Sevilcan and İlhan, Ekrem Levent} }
APA Yavuz, Ü. , Yavuz, S. & İlhan, E. L. (2022). Ortaokul Öğrencilerinde Uzaktan ve Yüzyüze Beden Eğitimi ve Spor Dersi Algısı: Karşılaştırmalı Metafor Çalışması . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches , 3 (2) , 115-131 . Retrieved from http://asujshr.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/73325/1133464
MLA Yavuz, Ü. , Yavuz, S. , İlhan, E. L. "Ortaokul Öğrencilerinde Uzaktan ve Yüzyüze Beden Eğitimi ve Spor Dersi Algısı: Karşılaştırmalı Metafor Çalışması" . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 (2022 ): 115-131 <http://asujshr.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/73325/1133464>
Chicago Yavuz, Ü. , Yavuz, S. , İlhan, E. L. "Ortaokul Öğrencilerinde Uzaktan ve Yüzyüze Beden Eğitimi ve Spor Dersi Algısı: Karşılaştırmalı Metafor Çalışması". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 (2022 ): 115-131
RIS TY - JOUR T1 - Distance and Face to Face Physical Education and Sports Perception in Secondary School Students: A Comparative Metaphor Study AU - ÜlfetYavuz, SevilcanYavuz, Ekrem Leventİlhan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Aksaray University Journal of Sport and Health Researches JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 131 VL - 3 IS - 2 SN - -2757-6310 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Aksaray University Journal of Sport and Health Researches Ortaokul Öğrencilerinde Uzaktan ve Yüzyüze Beden Eğitimi ve Spor Dersi Algısı: Karşılaştırmalı Metafor Çalışması %A Ülfet Yavuz , Sevilcan Yavuz , Ekrem Levent İlhan %T Ortaokul Öğrencilerinde Uzaktan ve Yüzyüze Beden Eğitimi ve Spor Dersi Algısı: Karşılaştırmalı Metafor Çalışması %D 2022 %J Aksaray University Journal of Sport and Health Researches %P -2757-6310 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Yavuz, Ülfet , Yavuz, Sevilcan , İlhan, Ekrem Levent . "Ortaokul Öğrencilerinde Uzaktan ve Yüzyüze Beden Eğitimi ve Spor Dersi Algısı: Karşılaştırmalı Metafor Çalışması". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 / 2 (December 2022): 115-131 .
AMA Yavuz Ü. , Yavuz S. , İlhan E. L. Ortaokul Öğrencilerinde Uzaktan ve Yüzyüze Beden Eğitimi ve Spor Dersi Algısı: Karşılaştırmalı Metafor Çalışması. ASUJSHR. 2022; 3(2): 115-131.
Vancouver Yavuz Ü. , Yavuz S. , İlhan E. L. Ortaokul Öğrencilerinde Uzaktan ve Yüzyüze Beden Eğitimi ve Spor Dersi Algısı: Karşılaştırmalı Metafor Çalışması. Aksaray University Journal of Sport and Health Researches. 2022; 3(2): 115-131.
IEEE Ü. Yavuz , S. Yavuz and E. L. İlhan , "Ortaokul Öğrencilerinde Uzaktan ve Yüzyüze Beden Eğitimi ve Spor Dersi Algısı: Karşılaştırmalı Metafor Çalışması", Aksaray University Journal of Sport and Health Researches, vol. 3, no. 2, pp. 115-131, Dec. 2022, doi:10.54152/asujshr.1133464

An International Peer-Reviewed e-Journal / Period: Biannually / Founded: 2020 / Publisher: Aksaray University

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.