Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Üniversite Öğrencilerinin Satranç Oynama Oranı, Satranca Başlama Yaşı ile Cinsiyet, Eğitim Görülen Bölüm ve Bölge İlişkisinin Değerlendirilmesi

Year 2022, Volume: 3 Issue: 1, 79 - 91, 29.06.2022

Abstract

Çalışmamızın amacı üniversite öğrencilerinin satranç oynama oranı ve satranca başlama yaşını değerlendirerek, cinsiyet, okunan bölüm ve yaşanan bölge vb. sosyodemografik özellikler ile ilişkisini gözden geçirmektir.Google Dökümanlar platformu aracılığıyla 17-25 yaş arası üniversite öğrencilerine bir anket uygulanmıştır.Analiz, IBM SPSS İstatistik sürüm 26 1.0.0.1347(IBM, New York, ABD) kullanılarak yapılmıştır.Analizlerde, Ki-Kare Bağımsızlık Testi kullanılmıştır. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.Çalışmamıza 243(%57) erkek, 187(%43) kadın olmak üzere 430 üniversite öğrencisi katılmıştır.22(%5) öğrenci 17-18, 110 (%25) öğrenci 19-20, 118(%28) öğrenci 21-22, 37(%9) öğrenci 23-24 yaş ve 143(%33) öğrenci de 25+ yaşındadır. Öğrencilerin %78.8’inin satranç puanı yoktur.Öğrencilerin 194'ü (%45) Fen ve Matematik, 136'sı (%32) Sağlık Bilimleri, 93'ü (%22) Sosyal Bilimler ve 7'si (%2) Dil Bilimi öğrencisidir.Kadın öğrencilerin 92'si (%49), erkek öğrencilerin 181'i (%74) satranç oynamaktadır.Cinsiyet ve satranç oynama (𝜒²=28.072, 𝑝=0.000); okunan bölüm ve satranç oynama arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir (𝜒²=28.313, 𝑝=0.000).Satranca başlama yaşı 4-6 yaş için 36(%8); 7-10 yaş için 132(%31); 11-14 yaş için 55(%13); 15-18 yaş için 35(%8) ve 19+ yaş için 24(%6) bulunmuştur.Satranca başlama yaşı ile satranç turnuvasına katılım arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir (𝜒²=105.348, 𝑝=0.000).Öğrencilerin satranç oynama oranı ile ortaokul ve liseyi okudukları bölge arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (𝜒²=12.273, 𝑝=0.092)(𝜒²=8.466, 𝑝=0.293). Öğrencilerin çoğu (%91) satranç oynamanın iş hayatına olumlu katkılar sağladığını; satranç ve ekonomi arasında bir ilişki olabileceğini (%76) düşündüklerini ifade etmişlerdir.Satrancın yararları düşünüldüğünde satranç eğitiminin erken yaştan itibaren eğitim sistemine planlı ve düzenli bir şekilde eklenmesi, stratejik kararlar alınması gereken durumlarda, çok yönlü düşünme ve matematiksel analiz de gerektiren olaylarda olumlu yönde bireyleri etkileyecektir.

References

 • Akay, K. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarına verilen satranç̧ eğitiminin bilişsel ve sosyal davranışa etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış̧ Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Averbach (2000). Satrançta Oyun Sonu (2. Baskı). (Çeviren: Aydın Umur). İstanbul: Broy Yayınevi.
 • Aydın, M. (2015). Examining the impact of chess instruction for the visual impairment on mathematics. Educational research and reviews, 10(7), 907-911.
 • Barford, V. (2011). Should every child be made to play chess? BBC News. https://www.bbc.com/news/magazine- 13140772
 • Beilock, S. L. & McConnell, AR. (2004). Stereotype threat and sport: Can athletic performance be threatened? Journal of Sport and Exercise Psychology, 26, 597–609.
 • Bilalić, M., McLeod, P., Gobet F (2007). Does Chess Need Intelligence? – A Study with Young Chess Players. Intelligence ,35(5): 457-470.
 • Dalkıran, SH. (1995). Satranç̧ Eğitim Metodu. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Erhan, E., Hazar, M. V., Tekin, M. (2009). Satranç̧ oynayan ve oynamayan ilköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 1-8.
 • Gobet, F. & Campitelli, G. (2002). Intelligence and chess. In J. Retschitzki, R. Haddad- Zubel, (Eds.). Step by step. Proceedings of the 4th Colloqium “Board Games in Academia”, pp. 103-112. Fribourg: Editions Universitaires.
 • Gumede, K. & Rosholm, M. (2015). Your move: The effect of chess on mathematics test scores. Discussion Paper Series, 93(70), 1-24.
 • Jankovic, A. & Novak, I. (2019). Chess as a Powerful Educational Tool for Successful People, In Tipurić, Darko Hruška, Domagoj (Ed.): 7th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship: Embracing Diversity in Organisations. April 5th-6th, 2019, Dubrovnik, Croatia, Governance Research and Development Centre (CIRU), Zagreb, 425-441.
 • Jerrim, JP., Macmillan, L., Micklewright, J., Sawtell, M., Wiggins, M. (2018). Does teaching children how to play cognitively demanding games improve their educational attainment? Evidence from a Randomised Controlled Trial of chess instruction in England. Journal of Human Resources, 53 (4), 993-1021.
 • Jorge-Moreno JD (2020). Relationship Between University Education in Strategic Management And Chess in A Both Learning Process: An Approach Across Learning Paths. Business, Management and Education,21(2),226-46.
 • Kids Academy (2018). Life lessons chess can teach your child. Kids Academy. https://www.kidsacademy.mobi/storytime/life-lessons-from-chess/
 • Kulaç, O. (2006). Başlangıç̧ düzeyi satranç̧ kaynak kitabı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Maass, A., D’ettole, C., Cadınu M. (2008). Checkmate? The role of gender stereotypes in the ultimate intellectual sport. Eur. J. Soc. Psychol, 38, 231–245.
 • Reti, R. (2000). Satrançta büyük ustalar modern görüşler. (çev. Ali Karatay). İstanbul: Broy Yayınevi. Romano, B. (2011). Does playing chess improve math learning? Promising (and inexpensive) results from Italy. Unpublished doctoral dissertation. The University of Pennsylvania.
 • Rosholm, M., Mikkelsen, M.B., Gumede, K. (2017). Your move: The effect of chess on mathematics test scores. PLoS ONE 12(5), e0177257.
 • Sala, V.D. (2015). Mathematical problem-solving abilities and chess: An experimental study on young pupils. Sage open, 1-9. doi: 10.1177/2158244015596050
 • Sala, G., Gorini, A., Pravettoni, G. (2015). Mathematical problem-solving abilities and chess: an experimental study on young pupils. Sage Open, 5(3), 1-9.
 • Sala, G. & Gobet, F. (2016). Do the benefits of chess instruction transfer to academic and cognitive skills? A meta-analysis. Educational Research Review, 18, 46-57.
 • Sala, G. & Gobet, E. (2017). Does far transfer exist? Negative evidence from chess, music, and working memory training. Current Directions in Psychological Science 26(6),512-520.
 • Tatlıpınar, S. (2017). Satranç̧ öğretiminin okul öncesi çocuklarda dikkat gelişimine etkisi. (Yayımlanmamış̧ Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Evaluation of the Relationship between Playing Chess Rate, the Age of Starting Chess and Gender, Department, and Region in University Students

Year 2022, Volume: 3 Issue: 1, 79 - 91, 29.06.2022

Abstract

The aim of this study is to evaluate the rate of playing chess and the age of starting chess among university students, and to determine the gender, department studied and the region where they live, etc. To review its relationship with sociodemographic characteristics.A survey was applied to university students aged 17-25 through the Google Documents platform.The analysis was conducted using IBM SPSS Statistics version 1.0.0.1347 (IBM, New York, USA).Chi-Square Test was used in the analysis. p<0.05 was considered statistically significant.430 university students, 243(57%) male, 187(43%) female, participated in our study. 22(5%) students 17-18, 110(25%) students 19-20, 118(28%) students were 21-22, 37(9%) students were 23-24 years old and 143(33%) students were 25+ years old. 78.8% of the students did not have a chess score. 194(45%) of the students were Science and Mathematics, 136(32%) were Health Sciences, 93(22%) were Social Sciences, and 7(2%) were Linguistics.92(49%) of female students and 181(74%) of male students played chess. A significant relationship was observed between the reading section and playing chess (𝜒²=28.313, 𝑝=0.000); gender and playing chess (𝜒²=28,072, 𝑝=0.000). Starting age for chess was found 132(31%) for 7-10 year olds; 55(13%) for 11-14 year olds; 35(8%) for the 15-18 age group and 24 (6%) for the 19+ age group.A significant relationship was observed between the age of starting chess and participation in a chess tournament (𝜒²=105,348, 𝑝=0.000).No statistically significant relationship was found between the region where they attended (𝜒²=12.273, 𝑝=0.092) secondary/high schools and playing chess (𝜒²=8.466, 𝑝=0.293).Most of the students (91%) stated that playing chess makes positive contributions to business life; they stated that they thought there might be a relationship (76%) between chess and the economy.Considering the benefits of chess, the planned and regular addition of chess education to the education system from an early age will positively affect individuals in situations where strategic decisions need to be made and in events that require multidimensional thinking and mathematical analysis.

References

 • Akay, K. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarına verilen satranç̧ eğitiminin bilişsel ve sosyal davranışa etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış̧ Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Averbach (2000). Satrançta Oyun Sonu (2. Baskı). (Çeviren: Aydın Umur). İstanbul: Broy Yayınevi.
 • Aydın, M. (2015). Examining the impact of chess instruction for the visual impairment on mathematics. Educational research and reviews, 10(7), 907-911.
 • Barford, V. (2011). Should every child be made to play chess? BBC News. https://www.bbc.com/news/magazine- 13140772
 • Beilock, S. L. & McConnell, AR. (2004). Stereotype threat and sport: Can athletic performance be threatened? Journal of Sport and Exercise Psychology, 26, 597–609.
 • Bilalić, M., McLeod, P., Gobet F (2007). Does Chess Need Intelligence? – A Study with Young Chess Players. Intelligence ,35(5): 457-470.
 • Dalkıran, SH. (1995). Satranç̧ Eğitim Metodu. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Erhan, E., Hazar, M. V., Tekin, M. (2009). Satranç̧ oynayan ve oynamayan ilköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 1-8.
 • Gobet, F. & Campitelli, G. (2002). Intelligence and chess. In J. Retschitzki, R. Haddad- Zubel, (Eds.). Step by step. Proceedings of the 4th Colloqium “Board Games in Academia”, pp. 103-112. Fribourg: Editions Universitaires.
 • Gumede, K. & Rosholm, M. (2015). Your move: The effect of chess on mathematics test scores. Discussion Paper Series, 93(70), 1-24.
 • Jankovic, A. & Novak, I. (2019). Chess as a Powerful Educational Tool for Successful People, In Tipurić, Darko Hruška, Domagoj (Ed.): 7th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship: Embracing Diversity in Organisations. April 5th-6th, 2019, Dubrovnik, Croatia, Governance Research and Development Centre (CIRU), Zagreb, 425-441.
 • Jerrim, JP., Macmillan, L., Micklewright, J., Sawtell, M., Wiggins, M. (2018). Does teaching children how to play cognitively demanding games improve their educational attainment? Evidence from a Randomised Controlled Trial of chess instruction in England. Journal of Human Resources, 53 (4), 993-1021.
 • Jorge-Moreno JD (2020). Relationship Between University Education in Strategic Management And Chess in A Both Learning Process: An Approach Across Learning Paths. Business, Management and Education,21(2),226-46.
 • Kids Academy (2018). Life lessons chess can teach your child. Kids Academy. https://www.kidsacademy.mobi/storytime/life-lessons-from-chess/
 • Kulaç, O. (2006). Başlangıç̧ düzeyi satranç̧ kaynak kitabı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Maass, A., D’ettole, C., Cadınu M. (2008). Checkmate? The role of gender stereotypes in the ultimate intellectual sport. Eur. J. Soc. Psychol, 38, 231–245.
 • Reti, R. (2000). Satrançta büyük ustalar modern görüşler. (çev. Ali Karatay). İstanbul: Broy Yayınevi. Romano, B. (2011). Does playing chess improve math learning? Promising (and inexpensive) results from Italy. Unpublished doctoral dissertation. The University of Pennsylvania.
 • Rosholm, M., Mikkelsen, M.B., Gumede, K. (2017). Your move: The effect of chess on mathematics test scores. PLoS ONE 12(5), e0177257.
 • Sala, V.D. (2015). Mathematical problem-solving abilities and chess: An experimental study on young pupils. Sage open, 1-9. doi: 10.1177/2158244015596050
 • Sala, G., Gorini, A., Pravettoni, G. (2015). Mathematical problem-solving abilities and chess: an experimental study on young pupils. Sage Open, 5(3), 1-9.
 • Sala, G. & Gobet, F. (2016). Do the benefits of chess instruction transfer to academic and cognitive skills? A meta-analysis. Educational Research Review, 18, 46-57.
 • Sala, G. & Gobet, E. (2017). Does far transfer exist? Negative evidence from chess, music, and working memory training. Current Directions in Psychological Science 26(6),512-520.
 • Tatlıpınar, S. (2017). Satranç̧ öğretiminin okul öncesi çocuklarda dikkat gelişimine etkisi. (Yayımlanmamış̧ Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sport Sciences
Journal Section Research Articles
Authors

Murat Bora GÖKKAYA
It is not affiliated with an institution
0000-0002-2418-8744
Türkiye

Publication Date June 29, 2022
Submission Date June 14, 2022
Acceptance Date June 17, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 3 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { asujshr1130867, journal = {Aksaray University Journal of Sport and Health Researches}, eissn = {2757-6310}, address = {Aksaray Üniversitesi Rektörlük İdari Birimler Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Aksaray/Merkez, 68100}, publisher = {Aksaray University}, year = {2022}, volume = {3}, number = {1}, pages = {79 - 91}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Satranç Oynama Oranı, Satranca Başlama Yaşı ile Cinsiyet, Eğitim Görülen Bölüm ve Bölge İlişkisinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Gökkaya, Murat Bora} }
APA Gökkaya, M. B. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Satranç Oynama Oranı, Satranca Başlama Yaşı ile Cinsiyet, Eğitim Görülen Bölüm ve Bölge İlişkisinin Değerlendirilmesi . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches , 3 (1) , 79-91 . Retrieved from http://asujshr.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/70321/1130867
MLA Gökkaya, M. B. "Üniversite Öğrencilerinin Satranç Oynama Oranı, Satranca Başlama Yaşı ile Cinsiyet, Eğitim Görülen Bölüm ve Bölge İlişkisinin Değerlendirilmesi" . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 (2022 ): 79-91 <http://asujshr.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/70321/1130867>
Chicago Gökkaya, M. B. "Üniversite Öğrencilerinin Satranç Oynama Oranı, Satranca Başlama Yaşı ile Cinsiyet, Eğitim Görülen Bölüm ve Bölge İlişkisinin Değerlendirilmesi". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 (2022 ): 79-91
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of the Relationship between Playing Chess Rate, the Age of Starting Chess and Gender, Department, and Region in University Students AU - Murat BoraGökkaya Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Aksaray University Journal of Sport and Health Researches JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 91 VL - 3 IS - 1 SN - -2757-6310 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Aksaray University Journal of Sport and Health Researches Üniversite Öğrencilerinin Satranç Oynama Oranı, Satranca Başlama Yaşı ile Cinsiyet, Eğitim Görülen Bölüm ve Bölge İlişkisinin Değerlendirilmesi %A Murat Bora Gökkaya %T Üniversite Öğrencilerinin Satranç Oynama Oranı, Satranca Başlama Yaşı ile Cinsiyet, Eğitim Görülen Bölüm ve Bölge İlişkisinin Değerlendirilmesi %D 2022 %J Aksaray University Journal of Sport and Health Researches %P -2757-6310 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Gökkaya, Murat Bora . "Üniversite Öğrencilerinin Satranç Oynama Oranı, Satranca Başlama Yaşı ile Cinsiyet, Eğitim Görülen Bölüm ve Bölge İlişkisinin Değerlendirilmesi". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 / 1 (June 2022): 79-91 .
AMA Gökkaya M. B. Üniversite Öğrencilerinin Satranç Oynama Oranı, Satranca Başlama Yaşı ile Cinsiyet, Eğitim Görülen Bölüm ve Bölge İlişkisinin Değerlendirilmesi. ASUJSHR. 2022; 3(1): 79-91.
Vancouver Gökkaya M. B. Üniversite Öğrencilerinin Satranç Oynama Oranı, Satranca Başlama Yaşı ile Cinsiyet, Eğitim Görülen Bölüm ve Bölge İlişkisinin Değerlendirilmesi. Aksaray University Journal of Sport and Health Researches. 2022; 3(1): 79-91.
IEEE M. B. Gökkaya , "Üniversite Öğrencilerinin Satranç Oynama Oranı, Satranca Başlama Yaşı ile Cinsiyet, Eğitim Görülen Bölüm ve Bölge İlişkisinin Değerlendirilmesi", Aksaray University Journal of Sport and Health Researches, vol. 3, no. 1, pp. 79-91, Jun. 2022

An International Peer-Reviewed e-Journal / Period: Biannually / Founded: 2020 / Publisher: Aksaray University

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.